TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(760 nolu İlke Kararı) 720 sayılı İlke Kararına ekleme


*İlke Kararının yürütülmesi Danıştay 6 ncı Dairesinin 26/10/2010 tarih ve E:2010/3695 sayılı kararı ile durdurulmuştur.
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI        Toplantı No. ve Tarihi     :  83     19/1/2010                                   Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         : 760    19/1/2010                                       ANKARA        Koruma amaçlı imar planlarının yapılamamış olduğu ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ortadan kalktığı alanlarda uygulamada çıkan sorunların göz önüne alınarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 4/10/2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının değerlendirilmesi sonucunda;

        “Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı 4/10/2006 tarih ve 720 sayılı İlke Kararının 3.3. maddesinden sonra gelmek üzere:

        “3.4- Koruma amaçlı imar planının yasal süresi içinde yapılamadığı ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ortadan kalktığı kentsel sit alanlarında;

        Koruma amaçlı imar planı yapılıp ilgili koruma bölge kurulunca uygun bulunana kadar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli ve diğer parsellerdeki;

        a) Tadilat ve tamirat ile inşai ve fiziki uygulama taleplerinin ilgili koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine,

        b) Her ne surette olursa olsun yeni yapı veya imar uygulaması yapılamayacağına, ancak kamu yatırımları kapsamında yapılmasında zorunluluk olan yeni yapı uygulamalarında; cephe elemanlarında, doluluk-boşluk oranlarında, çıkma ve balkonlarda, pencere ve kapı boyutlarında, yanındaki ve yakınındaki tescilli yapıların özelliklerine uyulması, renk seçiminde uyum sağlanması, çatı örtüsünde yöresel örtü sisteminin kullanılması, çekme katsız inşaat yapılması ilkelerine uygun projesi ile ilgili koruma bölge kurullarından izin alınmasına,

        c) Zorunlu alt yapı uygulamalarının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapılabileceğine,”

        ifadelerinin eklenmesine karar verildi.