TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(690 nolu İlke Kararı) 03.05.2006 tarih, 712 sayılı Karar ile iptal edilmiştir.

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 64 20.07.2001                                                                                    Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 690 20.07.2001                                                                                        ANKARA

 

İLKE KARARI


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.6.2000 gün ve 674 sayılı ilke kararının uygulanması sırasında;

3386 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 17'inci maddesi hükümleri gereğince tescil edilen sit alanlarında, aynı Kanunun 17'inci maddesi kapsamında yapılması gerekli ancak, halen yapılmamış sit alanlarındaki koruma amaçlı imar planlarının yasal süresi içinde ilgili belediye, valilik ve kamu kuruluşlarınca yaptırılması, bu sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yürürlüğe girinceye kadar geçiş dönemi yapılanma şartları kapsamında, konuların koruma kurullarınca değerlendirilebileceği hususunun gözönüne alınmasına,

 karar verildi.