TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(698 nolu İlke Kararı) 19.06.2007 tarih, 728 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No ve Tarihi : 66 14.11.2002                                                                                                                         Toplantı Yeri
Karar No ve Tarihi : 698 14.11.2002                                                                                                                            ANKARA

(Not:Bu ilke kararıyla yapılan değişiklikler aynı zamanda 659 nolu ilke kararına işlenmiştir)               

(Bu ilke kararı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19/06/2007 tarih ve 728 nolu İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

                                                                                                                                İLKE KARARI


“Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına” ilişkin 5.11.1999 gün ve 659 sayılı ilke kararının 3. bölümünün (ç) bendini ve son bölümünün II numaralı fıkrasını iptal eden Danıştay Altıncı Dairesinin 23.10.2001 gün ve E:2000 / 1239, K:2001/4954 sayılı kararı ile sözkonusu ilke kararının son bölümünün I numaralı fıkrası hakkında alınan Danıştay Altıncı Dairesinin 23.10.2001 gün ve E:2000/1582, K: 2001/4952 sayılı kararı ve bu kararın temyizi sonucunda alınan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 12.4.2002 gün, E: 2002/179 sayılı kararı ve konunun oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilmesi değerlendirilmesi hususundaki 18.4.2002 gün ve 693 sayılı kararımız gereğince Prof. Dr. Yıldız Ötüken ve Doç. Dr. Işık Aksulu’dan oluşan komisyonca hazırlanan rapor okundu, açıklamalar dinlendi, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

5.11.1999 gün ve 659 sayılı ilke kararının;

1- “II. derece Doğal (Tabii) Sit” başlıklı bölümüne:

“Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği” maddesinin eklenmesine,

2- “III. derece Doğal (Tabii) Sit” başlıklı bölümde yer alan (ç) maddesinin iptaline,

3- Ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I., II. ve III. derece doğal sit alanlarında; başlığı altında yer alan I. II. ve III. fıkraların iptaline,

karar verildi.