TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(674 nolu İlke Kararı) 03.05.2006 tarih, 712 sayılı Karar ile iptal edilmiştir.

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 61 19.6.2000                                                        Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 674 19.6.2000                                                            ANKARA
 

İLKE KARARI
 


Kurulumuzun "Yasal Süreci İçinde Gerçekleştirilmeyen Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yaptırılması ve Sit Alanları Geçiş Dönemi Yapı Şartları Uygulaması Sürecine İlişkin" 18.6.1999 gün, 647 sayılı ilke kararında öngörülen bir yıllık sürenin dolması nedeniyle sözkonusu ilke kararı yeniden değerlendirilmiştir.

3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17'inci maddesinde yeralan "Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar, koruma kurulu tarafından bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartları belirlenir. İlgili valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar planını en geç bir yıl içinde koruma kuruluna değerlendirilmek üzere vermek zorundadır" hükmü doğrultusunda işlemlere devam edilmesi gerektiğine,

Konu ile ilgili 17.11.1999 gün ve 23879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Bakanlığının "Koruma Amaçlı İmar Planının Yapımına İlişkin Tebliğ" takibinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yapılarak, koruma amaçlı imar planlarının yapımının hızlandırılması için yasal düzenleme önerileri de dahil her türlü tedbirin alınması gerektiğine,

karar verildi.