TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(655 nolu İlke Kararı) Su Ürünleri ve Üretim ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı (Mahkeme kararı gereği iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
 

Toplantı No. ve Tarihi : 57 / 20.9.1999                                        Toplantı Yeri:
Karar No. ve Tarihi : 655 / 20.9.1999                                          ANKARA 

(Not:Danıştay Kararı Gereğince 20/09/1999 tarih ve 655 sayılı işbu İlke Kararı iptal edilmiştir)

İLKE KARARI

Kurulumuzun "Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisleri" ne ilişkin 1.10.1998 gün ve 627 sayılı ilke kararı uygulamada çıkan sorunlar ve mevzuatla çelişen hususlar gözönüne alınarak yeniden değerlendirilmiştir.

3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Sayı kapsamında kalan denizlerden ve iç sulardan (göller, suni, göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, ragülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar) ve bunlara kıyısı olan veya olmayan karalardan;

III.derece arkeolojik, II. ve III. Derece doğal sit alanı olarak belirlenen alanlarda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda tanımı yapılan su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerinin Koruma Kurullarınca uygun görülmesi halinde yapılabileceğine,

Yapılacak tesislerde 500 m2'lik açık alan kullanımı ile zorunlu ihtiyaçları (WC, bekçi kulübesi, yem deposu vb.) karşılamak üzere amacı dışında kullanılmamak koşuluyla toplam 150 m2'lik kapalı alanı geçmeyen çevreye uyumlu geçici yapı ve tesislere izin verilebileceğine,

I.derece doğal sit alanlarında kuluçkahanesiz su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine 50 m2'lik kapalı alanı geçmeyen çevreye uyumlu taşınabilir tesis yapılması koşuluyla koruma kurulunca izin verilebileceğine,

19.8.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 89 - 14235 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile dalış yasağı getirilen bölgelerde yapılacak başvuruların, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi müdürlüğünce incelenmesi, inceleme sonucunda, karadaki bir sit alanının devamı niteliğinde olan veya kıyıdan bağımsız olarak sualtında kültür varlıklarının tespit edildiği alanlarda Müze Müdürlüğünün raporu doğrultusunda başvuruların Koruma Kurulunca değerlendirilebileceğine, herhangi bir kültür varlığı bulunmaması halinde Koruma Kurulunca izin verilebileceğine,

Başvuruların, yapılmak istenen tesise ilişkin 1 / 200 ölçekli avan proje ve tesisin konumunun ve çevre ile bağlantılarının üzerinde gösterildiği varsa Çevre Düzeni Planı veya 1 / 25.000 ve / veya 1 / 5000 ölçekli bir harita ile birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ve aracılığı ile ilgili Koruma Kuruluna yapılmasına,

Kararımız öncesinde bu alanlarda ilgili Koruma Kurulu kararı ile izin ve ruhsat alan işletmelerin, faaliyetlerine ruhsat süreleri sonuna kadar izin verilmesine, ruhsat süresi bitiminde bu tesisler için de bu ilke kararına göre işlem yapılmasına,

Kurulumuzun 1.10.1998 gün ve 627 sayılı ilke kararının iptal edilmesine,

 karar verildi