TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(647 nolu İlke Kararı) Yasal Süresi İçinde Gerçekleştirilmeyen Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yaptırılması ve Sit Alanları Geçiş Dönemi Yapı Şartları Uygulaması Sürecine İlişkin İlke Kararı (03.05.2006 tarih, 712 sayılı Karar ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
 

Toplantı No. ve Tarihi : 54 18.6.1999                                                                         Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 647 18.6.1999                                                                            ANKARA
 

İLKE KARARI

YASAL SÜRESİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPTIRILMASI VE SİT ALANLARI GEÇİŞ DÖNEMİ YAPI ŞARTLARI UYGULAMASI SÜRECİNE İLİŞKİN İLKE KARARI


Sit alanlarının koruma amaçlı imar planlarının yaptırılmasına yönelik geçmiş sürecin değerlendirilmesi sonucunda;

3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği hazırlanması zorunlu olan koruma amaçlı imar planlarının ilgili valilik ve belediyelerce yaptırılmasına ynelik sorumluluğun genellikle yerine getirilmemesi nedeniyle çoğu sit alanlarında geçiş dönemi yapı şartlarının Yasada belirlenen 1 yıllık süreyi aşarak uygulandığının anlaşıldığına, bu durumun korumacılık ilkelerine aykırı olduğuna, 10 yılı aşkın oluşan bu fiili durumun ortadan kaldırılması ve koruma amaçlı imar planlarının yaptırılmasının zorunluluğu açısından;

Kararımızın yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar tescil ve ilan edilmiş ancak; koruma amaçlı imar planı yaptırılmamış olan sit alanları ve koruma alanlarında koruma amaçlı imar planı yapımı planı için yasa ile belirlenen 1 yıllık sürenin yeniden işletilerek ilgili belediye ve valiliklerce yetkili ve sorumlu oldukları sit alanlarına yönelik koruma amaçlı imar planlarının süratle hazırlanarak ilgili koruma kurullarına verilmesine, koruma amaçlı imar planlarının süratle hazırlanarak ilgili koruma kurullarına verilmesine, koruma amaçlı imar planlarının yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre zarfında geçiş dönemi yapı şartları uygulamasına devam edilmesine, koruma planları yapım sürecinin ilgili koruma kurullarınca takibine,

karar verildi.