TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(627 nolu İlke Kararı) Sit Alanlarındaki Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı (19.12.2006 tarih, 725 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
 


Toplantı No. ve Tarihi : 49 1.10.1998                                                                    Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 627 1.10.1998                                                                      ANKARA

(Not:Bu ilke kararı 1999 yılında 655 nolu ilke kararı ile iptal edilmiştir. Ancak Danıştay Kararları gereğince de 655 sayılı ilke kararı  iptal edildiğinden 627 nolu işbu ilke kararı yeniden yürürlüğe girmiştir. Ancak daha sonra Yüksek Kurulun 19/12/2006 tarih ve 725 sayılı Kararı ile 627 sayılı  işbu ilke kararı yeniden iptal edilmiştir)

İLKE KARARI

SİT ALANLARINDAKİ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI


3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan denizlerde, iç sularda ve karalarda yapılmak istenilen su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.4.1996 gün ve 440 sayılı ilke kararı ile 14.7.1997 gün ve 603 sayılı ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda,

3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan denizlerde ve iç sularda (göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, ragülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar) ve bunlara kıyısı olan veya olmayan karalarda belirlenmiş olan;

A) I. ve II. derece arkeolojik sit alanlarında su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisleri kurulamayacağına,

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca su ürünleri üretim ve yetiştirme alanlarının belirlenmesine yönelik ülke genelinde çalışması sürdürülen haritaların ivedilikle tamamlanmasına, bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar I. derece doğal sit alanlarında ilgili Koruma Kurulunca izin ve ruhsat almış tesislerin işlevlerinin sürdürülmesine, I.derece doğal sit alanlarında su ürünleri üretim tesislerine izin verilip verilemeyeceği konusundaki kesin kararın yukarıda belirtilen harita çalışmaları bitiminde yeniden değerlendirilebileceğine, bu çalışma ile birlikte su ürünleri üretimi ve yetiştirilmesine ilişkin gereksinim duyulan zorunlu yapı ve tesislerin tür, teknoloji ve büyüklüklerine ilişkin kriterlerinin de oluşturulmasına,

B) III. derece arkeolojik, II ve III. derece doğal sit alanlarında ve 19.8.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 89-14235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile dalış yasağı getirilen bölgelerde, su ürünleri üretim tesislerinin yapımına aşağıdaki koşullarda izin verilebileceğine;

- Bu alanlarda koruma planı olan yerlerde plan hükümlerinin geçerli olduğuna,

- Koruma Planı olmayan yerlerde ise,

Uygulama öncesinde;
1-
Konuyla ilgili mevzuatları ve işlevleri gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü), Çevre Bakanlığı, (Çevre Koruma Genel Müdürlüğü), (Çevre Etkileme Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğü), Enerji Bakanlığı, (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü), Turizm Bakanlığı (Yatırımlar Genel Müdürlüğü), ilgilendirdiği hallerde ise Orman Bakanlığı (Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü-Orman Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı (Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı) Başbakanlık (Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığı (Demir Yolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), Milli Savunma Bakanlığından (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde Kalan Alanlarda) olumlu görüşlerin alınmasına,

Tüm kuruluşlardan olumlu görüş alındıktan sonra, tesis alanına ilişkin hazırlanacak çevreye uyumlu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı uygun görüşünü içeren 1/200 ölçekli avan proje ile ilgili Koruma Kuruluna başvurulmasına,

2) Yapılacak tesislerde;
Zorunlu ihtiyaçları karşılayan kapalı alanlar (WC, bekçi kulübesi, yem deposu vb.) ile açık alanlara (0-50 Ton/Yıl kapasiteli projeler için 150 m²'lik açık alan, 50 m²'lik kapalı alan, 50-100 Ton/Yıl kapasiteli projeler için 300 m²'lik açık alan, 100 m²'lik kapalı alan, 100 Ton/Yıl ve üzeri kapasiteli projeler için 500 m²'lik açık alan, 150 m²'lik kapalı alanı geçmeyen geçici yapı ve tesislerin) yer verilebileceğine,

- 3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 13-14. maddeleri kapsamında kalan uygulamalar için 1. madde de belirtilen kurum ve kuruluşların olumlu görüşleriyle birlikte Maliye Bakanlığı aracılığı ile Kültür Bakanlığına başvurulmasına (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ilgili Koruma Kurulunca avan projenin onayına ilişkin karar alındıktan sonra Kültür Bakanlığı izni ile işlem yapılmasına;

- Dalış yasağı getirilen bölgelerde, tüm giderleri başvuru sahibince karşılanmak üzere Kültür Bakanlığı izni (Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ve Bakanlıkça görevlendirilecek temsilcilerin nezaretinde su altındaki batıklarla ilgili 1/1000 ölçekli batık tespit haritası yaptırılmasına, buna göre ilgili Koruma Kurulunca batıkların koruma alanlarının belirlenmesine, batık koruma alanı dışında kalan bölgelerde su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine bu ilke kararımız çerçevesinde izin verilebileceğine;

C) Kararımız öncesinde bu alanlarda, ilgili Koruma Kurulu kararı ile izin ve ruhsat alan işletmelerin faaliyetlerine ruhsat süreleri sonuna kadar izin verilmesine, ruhsat süresi bitiminde bu tesisler için de bu ilke kararına göre işlem yapılmasına;

- 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren izinsiz ve ruhsatsız tesislerin derhal kaldırılmasına,

- Bu karar çerçevesinde izin ruhsat alan tesislerin ilgili kuruluşlarca titizlikle denetlenmesi gerektiğine,

Kurulumuzun 19.4.1996 gün ve 440 sayılı kararı ile, 14.7.1998 gün ve 603 sayılı ilke kararlarının iptal edilmesine karar verildi.