TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(589 nolu İlke Kararı) Koruma Amaçlı İmar Planları İle İlgili Yönetmeliğin Hazırlanması (Geçerliliği kalmamıştır, bknz. Koruma Amaçlı İmar Plan. ve Çevre Düz. Proj. Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İliş. Usul ve Esas. ait Yön.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU


Toplantı No. ve Tarihi : 47 14.7.1998                                                     Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 589 14.7.1998                                                       ANKARA

İLKE KARARI
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN HAZIRLANMASI


Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 / 3313 esas, 1997 / 4875 sayılı kararı doğrultusunda "Koruma Amaçlı İmar Planları ile İlgili Yönetmeliğin Hazırlanması" na ilişkin ilke kararının yeniden düzenlenmesi sonucunda;

İmar planlarının hazırlanması sırasında arkeolojik doğal ve kentsel SİT alanlarının da gözönüne alınması,

Ayrıca, Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanmasında planlamadan sorumlu ilgili kuruluşlar ile planlama ekiplerini yönlendirmek amacı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanarak Koruma Amaçlı İmar Planı Yönetmeliği ile ilgili bir taslağın hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza getirilmesine, karar verildi.