TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(572 nolu İlke Kararı) I.ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Örenyerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması (03.05.2006 tarih, 714 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Yüksek Kurulun 03/05/2006 tarih ve 714 nolu ilke kararı ile iptal edilmiştir)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU


Toplantı No. ve Tarihi : 45 3.3.1998                                        Toplantı Yeri  
Karar No. ve Tarihi : 572 3.3.1998                                           ANKARA            

 İLKE KARARI

I.VE II. DERECEDE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDAKİ ÖRENYERLERİNDE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE SERGİLENMESİNE YÖNELİK MEKANLARIN OLUŞTURULMASI


I.ve II. derecede arkeolojik sit alanlarındaki örenyerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ve sergilenmesine yönelik mekanların oluşturulması konusunda Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.10.1997 gün ve 8729 sayılı yazısı ve eki raporların değerlendirilmesi sonucunda;

I.ve II. derece arkeolojik sit alanlarındaki örenyerlerinde açığa çıkarılan taşınır kültür varlıklarının alana yönelik işlevsel ve mekansal bağlarının kurulabilmesine olanak sağlamak üzere mahallinde korunması ve değerlendirilmesine yönelik bilimsel faaliyetler kapsamında; muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, teşhir - tanzim ve tanıtımlarına yönelik Kültür Bakanlığınca ihtiyaç duyulan kapalı ve açık sergi mekanları ile ziyaretçilere yönelik açık otopark, WC gibi düzenlemelerin bilimsel araştırma ve kazısı tamamlanmış olup yer altı katmanlarında korunması gerekli kültür varlığı bulunmadığı saptanan antik yerleşmenin surdışı alanlarında ilgili Koruma Kurulunun özel izni ile yapılabileceğine,

Uygulama öncesinde ören yerinin yakın çevresinin işlevsel bütünlüğü içinde etkin bir şekilde korunması ve yaşatılmasına yönelik alan kullanım ve düzenleme kararlarını içeren 1 / 500 ölçekli Çevre Düzenleme Projesi ile ön izin alınmasına, buna bağlı olarak düzenlenecek kapalı ve açık mekanların işlev, yerleşme, yapılaşma, estetik ve peyzaj düzenleme koşulları ile kapasitelerinin sergiye konu eserler sergi mekanlarının mahal listeleri ile alana yönelik araştırma, kazı, restorasyon ve çevre düzenleme proje raporları çerçevesinde Koruma Kurulunca belirlenmesine, açık alan düzenlemelerinin onaylı 1 / 200, mimari mekanların 1 / 50 ve daha alt ölçekli uygulama projeleri ile uygulanabileceğine,

Kapalı sergi ve depolama mekanı ihtiyaçlarının restorasyonu tamamlanabilecek mevcut mekanlardan da karşılanabileceğine,

ören yeri bünyesinde kapalı sergi mekanları bütününden bağımsız olarak ticari mekanlara kesinlikle izin verilemeyeceğine,

karar verildi.