TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(430 nolu İlke Kararı) Karayolları Güzergahı Üzerinde Yer Alan Mimari ve Tarihi Değeri Bulunan Köprülerin Bakım ve Onarımı (03.05.2006 tarih, 716 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Yüksek Kurulun 03/05/2006 tarih ve 716 nolu ilke kararı ile iptal edilmiştir)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 38 19.4.1996                                 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 430 19.4.1996                                   ANKARA  

                                                                                                        İLKE KARARI

KARAYOLLARI GÜZERGAHI ÜZERİNDE YER ALAN MİMARİ VE TARİHİ DEĞERİ BULUNAN KÖPRÜLERİN BAKIM VE ONARIMI


Kültür Varlığı niteliğindeki köprülerimizin yeni yol şebekelerinin dışında kalmaları nedeniyle, sahipsiz kalmaktan dolayı harap oldukları ya da çeşitli müesseselerin bunların tarihi ve mimari değerini düşünmeden yıkıp kaldırarak, genişletmek isteğiyle mimarisini bozmak, su borusu geçirmek veya üstlerine gelişigüzel direk dikmek suretiyle tahrip ettiklerinin belirlendiğine,

Bu nedenle tarihi köprüleri terketmek, yıkmak, genişletmek, havagazı, doğalgaz, su borusu, elektrik kablosu gibi yer altı tesisatı geçirmek, elektrik, aydınlatma, telgraf ve telefon tesisatı için direk dikmek gibi herhangi fiili bir müdahaleye girişilmemesi gerektiğine,

Korunması gerekli köprülerin trafik ihtiyaçlarına cevap vermemesi halinde bunların yanında geçirilmesi zorunlu olan yeni karayolu köprülerinin eski köprüye olan uzaklığı ve yerleştirme biçimi konusunda ilgili koruma kurulundan özel karar talep edilmesinin gerekli olduğuna,

Günümüzde halen kullanılmakta olan tarihi köprüler ile eski fonksiyonlarını kaybetmiş olmaları dolayısıyla terk edilmiş bulunan köprülerin bakımı ve onarımı yapılırken mimari karakterlerini bozmadan orijinal durumlarının araştırılarak buna uygun rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanıp ilgili koruma kurullarından izin alınması gerektiğine, karar verildi.