TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(419 nolu İlke Kararı) Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ( 04.10.2006 tarih, 720 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)(YÜKSEK KURULUN 04/10/2006 TARİH VE 720 NOLU İLKE KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR)

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
 İLKE KARARI

 

Toplantı No. ve Tarih : 38 19.4.1996                                         Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 419 19.4.1996                                            ANKARA


1.
Kentsel Sitin Tanımlanması ve Sınırlarının Belirlenmesi
Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, sosyo kültürel yapılanmasına, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlardır.

Kentsel sit alanının bulunduğu çevre içinde korunmasında geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu olan alanlar ise etkileme geçiş alanı olarak tanımlanır.

2. Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları Temel İlkeleri
Kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı elde edilinceye kadar izlenecek kuralları tanımlayan geçiş dönemi yapılaşma koşullarının kentsel sitin niteliklerine bağlı olarak belirlenmesine,

Bu koşullar içinde doku özelliklerine bağlı olarak yoğunluk, kütle, konum, yükseklik, mimari özellikler, yapı malzemesi, renk vb. koşulların tanımlanmasına,
Aşağıda belirtilen temel ilkelere geçiş dönemi yapılaşma koşulları saptanacak her kentsel sit alanında uyulması gerektiğine;

a) Bu alanlarda yeni imar parseli oluşturmak üzere ifraz yapılamayacağına ancak sınır düzenlemeleri, yol terkleri ve benzerleri için gerekli ifrazın ve her türlü tevhidin yapılabileceğine,

b)
Planda öngörülen yoğunluk ve kentsel donanım kararları belli olmadığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseline ilave yeni yapı yapılamayacağına,

c)
Yeni yapıların, bulunduğu sokaktaki ya da imar adasındaki tescilli yapılardan daha yüksek olmayacağına, korunması öngörülen kentsel silüeti olumsuz etkileyebilecek konum ve yükseklikteki yeni yapı yapılamayacağına,

d) Yukarıda belirtilen koşullar ile geçiş dönemi yapılaşma
koşullarına uygun yeni yapılanma talebinin koruma kurulunca değerlendirilmesi için, başvuru dosyasında söz konusu parsel ve çevresindeki yapılar ile dokuya ilişkin bir avan projenin ve fotoğrafların yer aldığı bir etüdün bulunmasının zorunlu olduğuna,

e) Koruma amaçlı imar planına, yasal süresi içinde başlanmamış ya da ilgili koruma kurulunca geçerli ve yeterli bulunmayan nedenlerle tamamlanmamış kentsel sit alanlarında; yasal sürenin tamamlanmasını takiben, koruma amaçlı imar planı yapılarak ilgili koruma kurulunca uygun bulunana kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselindeki uygulamalar ve diğer parsellerdeki inşai ve fiziki uygulamaların koruma kurulunun izni doğrultusunda yapılabileceğine,

3. Kentsel Sit Alanlarında Uygulama ve Denetleme

a- Koruma amaçlı imar planı onaylanmış kentsel sit alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseline komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulama için (yeni yapı ve onarım dahil) koruma kurulundan izin alınmasına, diğer parsellerdeki uygulamalar için koruma amaçlı imar planı ve planın tamamlayıcı eklerinde belirtilen koşullar doğrultusunda Belediyesince (veya Valilik) izin verileceğine,

Plan hükümleri ya da koruma kurulu kararı ile koruma kurulunun yetki alanının genişletilebileceğine,

Koruma amaçlı imar planlarında 2863 sayılı Yasa ve buna bağlı yönetmelikler ile ilke kararlarına aykırı herhangi bir koşulun yer alamayacağına, açık olmayan hususlarda koruma kurulunun görüşünün alınmasına,

b-
Geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile ilgili koruma kurulunca belirlenerek karara bağlanmış ancak koruma amaçlı imar planı henüz elde edilememiş kentsel sit alanlarındaki her türlü inşai ve fiziki uygulama (yeni yapı ve onarım dahil) için geçiş dönemi yapılaşma koşulları doğrultusunda hazırlanmış projenin koruma kurulunca onaylanmasına,

c- Geçiş dönemi yapılaşma koşulları ve koruma amaçlı imar planı kararları bulunmayan kentsel sit alanlarında her ne surette olursa olsun yeni yapı veya imar uygulanması yapılamayacağına,

d- Yukarıda belirtilen uygulamaların geçiş dönemi yapılaşma koşulları, koruma amaçlı imar planı ve onaylı projesine uygun yapılmasından belediye (veya valilik) ile birlikte fenni mesulun de sorumlu olacağına,

Koruma kurulunca onaylı projesiyle yapılaşma izni alan ve inşaatı biten yapılara, onaylı projesine uygun olduğuna dair fenni mesul ve belediyesinin (veya valilik) teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının koruma kurulu müdürlüğünce incelenerek, müdürlüğün uygun görüşü yazısı doğrultusunda iskan izni verilebileceğine,

Belediyesince (veya valilik) projesi onaylanarak yapılaşma izni alan ve inşaatı biten yeni yapılara ise, uygulamanın, geçiş dönemi yapılaşma koşullarına, koruma amaçlı imar planına ve projesine uygun olduğuna dair belediyesince hazırlanacak teknik rapor ve uygulama sonrası fotoğraflarının koruma kurulu müdürlüğüne iletilerek, müdürlüğün uygun görüşü yazısı doğrultusunda iskan izni verilebileceğine,

Onaylı projesine, geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ve koruma amaçlı imar planına aykırı uygulama yapılmış olması halinde belediyesince (veya valilik) hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların değerlendirilmek üzere koruma kuruluna iletilmesine, inşaat yarım ise koruma kurulu kararı alınmadan inşaata devam edilmeyeceğine, inşaat tamamlanmış ise iskan izni verilemeyeceğine, yapının geleceği ile ilgili kararın koruma kurulunca alınmasına, onaylı projesine, geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ve koruma amaçlı imar planına aykırı uygulamaların sorumluları hakkında İmar Kanunu ile 2863 sayılı Kanunda yer alan yaptırımların uygulanacağına, karar verildi.

Başkan
Tevfik R. GÖKALP Müsteşar
 

 

Üye
DERDİYOK (Türkmen) Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı
 

Üye
ÇELİK (Şakir) Kül. Bak. Müsteşar Yrd.

Üye
AKAT (Altan) Kül. ve Tab. Var. Kor. Gn. Md.

Üye
AKAR (Haluk) Turizm Bak. Yat. Gn. Md.
 


Üye
EKE (Feral) Tek. Arş. ve Uyg. Gn. Md. Yrd.

Üye
MÜLAZIMOĞLU (Hüseyin) Orman Genel Md. Yrd.

Üye
KAHRAMAN (Kemal) Vakıflar Gn. Md. Yrd.
 

Üye
AĞAR YILMAZ (İsmet)

Üye
ABBASOĞLU (Haluk)

Üye
TANKUT (Gönül)
 

Üye
ALTUN (Ara)

Üye
ÖZGAN (Ramazan)

Üye
KARPUZ (Haşim)