TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(774 nolu İlke Kararı)

(25/01/2017 tarih ve 681 nolu İlke Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi    : 86     06.01.2011                                                               Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi        : 774    06.01.2011                                                                  ANKARA

İLKE KARARI

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 760 sayılı İlke Kararının, Danıştay 6. Dairesinin 26.10.2010 tarih ve E:2010/ 3695 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulması nedeniyle, konunun 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi uyarınca değerlendirilmesi sonucunda:

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 760 sayılı İlke Kararının iptaline,

        Koruma amaçlı imar planlarının onaylanmamış olmasının 2863 sayılı Kanunla koruma bölge kurullarına yüklenen koruma görevini ortadan kaldırmadığı hususları da göz önüne alınarak;

        Koruma amaçlı imar planının yasal süresi içinde onaylanmadığı ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının ortadan kalktığı kentsel sit alanlarında;

        Koruma amaçlı imar planı yapılıp ilgili koruma bölge kurulunca uygun bulunana kadar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli ve diğer parsellerdeki; zorunlu alt yapı uygulamalarının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapılabileceğine,

        karar verildi.