TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(759 nolu İlke Kararı) İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan parsel ve sit ölçeğindeki konulara ilişkin

06/03/2016 tarih ve 29645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 533 nolu İlke Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     759                                      19/1/2010             ANKARA

        İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan parsel ve sit ölçeğindeki konulara ilişkin başvuruların Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilmesi aşamasında uygulamada çıkan sorunların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4/3/1988 tarih ve 21 sayılı İlke Kararı, ilgili yönetmelik maddesi ve Hukuk Müşavirliği görüşleri doğrultusunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik’in ilgili maddesi ile 4/3/1988 tarih ve 21 sayılı İlke Kararı hükümleri uygulanırken;

        • İdari davaya konu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararında belirtilen gerekçe doğrultusunda karar alınabileceğine,

        • Davaya konu tescilli taşınmazın dava sonuçlanıncaya kadar herhangi bir koruma kararı alınmaksızın hasara uğrayacağının veya ortada korunacak bir kültür varlığının kalmayacağının anlaşılması halinde Koruma Bölge Kurulunca kültür varlığının devamlılığını sağlamak üzere gerekli kararın alınabileceğine,

        • Bu tür kararlara karşı açılan davalarda, davacı ve mecburi dava arkadaşı dışındaki kişilerce yapılan başvuruların dava konusu kararın içeriğini etkilemeyecek şekilde koruma bölge kurullarınca değerlendirilebileceğine,

        karar verildi.