TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(736 nolu İlke Kararı)

(25/01/2017 tarih ve 681 nolu İlke Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

             Toplantı No. ve Tarihi     :  76        01.11.2007                                            Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi         :  736      01.11.2007                                             ANKARA

             "Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları" başlıklı 04.10.2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının Kentsel Sit alanlarında Uygulama başlıklı 3.3.a) fıkrasına ilişkin Bursa Koruma Bölge Kurulu’nun 02.12.2006 tarih ve 2008 sayılı tavsiye kararının 2863 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca değerlendirilmesi sonucunda;

             Tescilli yapılar karşısında yer alan parsellerdeki uygulamalar için kentsel sitlerin genellikle çok dar sokaklardan oluşması ve bu nedenle tescilli yapı ile karşısındaki parsel arasında peyzaj, siluet ve doku karakteri bakımından birbirlerini doğrudan etkileyen bir ilişkinin bulunması,

             Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanırken tescilli yapı karşısı parsellerdeki kurul denetiminin kalkması durumunda Koruma Amaçlı İmar Planlarındaki yapılaşma kararlarının da önemli bir gerekçesini yitireceği dikkate alınarak,

             04.10.2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının 3.3 a) maddesinin;

             "a) Tescilli taşınmaz kültür varlığı parseline komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulama ile yeni yapılanma için koruma bölge kurulundan izin alınmasına," şeklinde değiştirilmesine,

                karar verildi.