Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Yeterlik Sınavı ve Atanma

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki yeterlik sınavı ve Müfettişliğe atanma ile ilgili hükümler şunlardır:

Giriş ve yeterlik sınav kurulları
MADDE 14 – (1)
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yeterlik sınavı
MADDE 15 – (1)
Müfettiş yardımcıları, üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre kaydına bakılmaksızın, Kurul Başkanlığınca belirlenecek çalışma programına göre müfettiş yanında çalıştırılırlar.

(3) Müfettiş yardımcıları, belirtilen sürede görevlerini müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler, resen teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar.

(4) Müfettiş yardımcılığında iki yılını dolduranlardan, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayıyla üçüncü yılda resen iş görme yetkisi verilebilir.

(5) Usulüne göre yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, 8 inci maddede sayılan müfettiş görev ve yetkilerini kullanırlar.

(6) Üç yıllık süre sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(7) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları bir rapor ile saptananlar ya da yanında çalıştığı müfettişler ve Kurul Başkanından olumsuz sicil alanlardan memurlukta adaylık süresini doldurmamış olanların memuriyetle ilişikleri kesilir, dolduranlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

Müfettişliğe atanma
MADDE 16 – (1)
Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müşterek kararla müfettişliğe atanırlar.

(2) Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bunlar, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma
MADDE 17 – (1)
Kurulda en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe atanırlar.

Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 18 – (1)
Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olanlar, Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yeniden müfettişliğe atanabilirler.
 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.