Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma ile ilgili hükümler şunlardır:

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma
MADDE 13 – (1)
Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Sınava katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazlı genel koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

ç) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

d) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

e) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilânında belirtilen puanı almış olmak,
gerekir.

(3) Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar, başarı sırasına göre atanırlar. Sınav sonucu, atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş ve yeterlik sınav kurulları
MADDE 14 – (1)
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.