TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No. 44)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 44)

DENETİM ELEMANLARININ YOLLUK VE DİĞER ÖDEMELERİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin merkez kadrolarında bulunan denetim elemanları ile bölge veya il düzeyinde görev yapan denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin olarak denetim elemanları, harcama birimleri ve muhasebe birimlerince yapılacak işlemler ile uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Denetim elemanınca düzenlenecek belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 3 – (1) Denetim elemanlarınca iki nüsha Yolluk ve Diğer Ödemelere İlişkin Talep Formu (EK-1) düzenlenir. EK-1 formun bir nüshası, denetim elemanlarının asli görevli oldukları yerlerde bağlı oldukları harcama birimine, asli görevli oldukları yerler dışında ise ilgili muhasebe birimine verilir.

(2) EK-1 formun diğer nüshası denetim elemanınca alınan avanslara ilişkin harcama belgeleri ile birlikte takip eden ayın onuncu gününe kadar bağlı bulundukları harcama birimine ulaştırılır, varsa bu döneme ilişkin avans artığı aynı süre içerisinde iade edilir.

(3) Denetim elemanlarının asli görevli oldukları yerler dışında, yolluk ve diğer ödemeleri, talep halinde Maliye Bakanlığının bu konudaki düzenlemeleri çerçevesinde kasadan ödenebilir.

(4) Denetim elemanınca talep edilecek tutar, görev süresiyle sınırlı olmak ve göreve başlanılan ayda ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere, en fazla birer aylık süreler için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol, konaklama gibi diğer zorunlu giderler toplamını aşamaz.

Muhasebe birimince yapılacak işlemler

MADDE 4 – (1) Denetim elemanınca talep edilen tutar, denetim elemanının kurum kimliğini ibraz ederek EK-1 formu muhasebe birimine vermesi ya da formun ilgili harcama birimi tarafından muhasebe birimine gönderilmesi üzerine, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) veri tabanından sorgulama yapıldıktan sonra kasadan veya denetim elemanının aylığının ödendiği banka hesabına aktarılmak suretiyle ödenir. 

(2) Ödemenin denetim elemanlarının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu muhasebe birimince yapılması durumunda, Muhasebe İşlem Fişinde (MİF), talep edilen tutar 161-Personel Avansları Hesabına borç, ödenecek tutar ilgisine göre 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alacak, Damga Vergisi kesintileri ise ilgisine göre 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı veya 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca bütçe hesaplarıyla ilgili gerekli yansıtmalar yapılır. EK-1 form, MİF’in Sayıştayca incelenecek nüshasına bağlanır. Ödemenin diğer muhasebe birimlerince yapılması halinde ise, talep edilen tutar 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, ödenecek tutar ilgisine göre 100-Kasa Hesabına, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alacak, damga vergisi kesintileri ise ilgisine göre 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı veya 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca bütçe hesaplarıyla ilgili gerekli yansıtmalar yapılır ve EK-1 form, MİF’in Sayıştayca incelenecek nüshasına bağlanır.

(3) Avans artıklarından, denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına iade edilen tutar, ilgisine göre 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 161-Personel Avansları Hesabına alacak kaydedilir. Diğer muhasebe biriminin veznesine yapılan iade tutarı, 100-Kasa Hesabına borç, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir. Başka muhasebe birimi veznelerine yapılan iadelerde adına işlem yapılan muhasebe birimince; işlemi başlatan muhasebe birimi tarafından düzenlenen MİF’in KBS sisteminden bir dökümü alınıp onaylandıktan sonra tutarı, düzenlenecek MİF ile 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, 161-Personel Avansları Hesabına alacak kaydedilir ve onaylı döküm, MİF’in Sayıştayca incelenecek nüshasına bağlanır.

(4) Avansa ilişkin mahsup işlemi, denetim elemanının özlük hakları ödemeleri yönünden bağlı olduğu muhasebe birimince, harcama biriminden gelen Ödeme Emri Belgesine dayanılarak 630-Giderler Hesabına borç, 161-Personel Avansları Hesabına alacak kaydedilerek gerçekleştirilir. Hakediş tutarının avanstan fazla olması halinde hakediş tutarı 630-Giderler Hesabına borç, ödenecek tutar ilgisine göre 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alacak, fark tutarı üzerinden kesilecek Damga Vergisi ise ilgisine göre 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı veya 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca bütçe hesaplarıyla ilgili gerekli yansıtmalar yapılır. Hakediş tutarının avanstan eksik olması halinde ise tahsil edilen tutar ilgisine göre 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç kaydedilir.

Harcama birimince yapılacak işlemler

MADDE 5 – (1) Denetim elemanınca düzenlenen ve harcama birimine verilen EK-1 form üzerine harcama birimince, KBS üzerinde MİF oluşturulur. Ekinde EK-1 form yer alan ve ıslak imzalı düzenlenen MİF ayrıca muhasebe birimine gönderilir.

(2) Denetim elemanlarından gelen harcama belgeleri, harcama birimince ödeme belgesine bağlanarak ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar muhasebe birimine verilir ve denetim elemanlarının üzerinde kalan artıkların süresi içinde yatırılması ve mahsup işleminin yapılması sağlanır. Hakediş tutarının avanstan fazla olması halinde farkın denetim elemanının banka hesabına aktarılması sağlanır.

(3) Mali yılın son ayına ait harcama belgeleri, Ocak ayının yirminci gününe kadar muhasebe birimine ulaştırılır.

İşlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin işlemlerin bir kısmı veya tamamı elektronik ortamda yürütülebilir. Söz konusu işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin esaslar, Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 20/2/2004 tarihli ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:14) Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.