TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze ve Ören Yerleri Giriş, Bilgilendirme, Yönlendirme ve Uyarı Tabelalarına İlişkin Yönerge


Müze ve Ören Yerleri Giriş, Bilgilendirme, Yönlendirme ve Uyarı Tabelalarına İlişkin Yönerge


21/08/2014 tarih ve 161427 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

  

Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; müze ve ören yerlerinde sağlıklı, nitelikli çevreler yaratmak, tanıtım, bilgilendirme, yönlendirme, tabela ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini önlemek için yapılacak tabelaların malzemesi, boyutları, yazı tekniği, yazı karakteri, konumu ve diğer özellikleri hakkında uyulması gereken esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu yönerge,  Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri ile Bakanlık denetiminde olan özel müzeleri ve ören yerlerini kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- (1) Bu yönerge,  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, konuyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5/11/1999 tarihli ve 665 sayılı İlke Kararı, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- (1) Aşağıdaki tanımlarda;

a) Bakanlık: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

b) Bilgi tabelası: Ören yeri girişleri ile gerektiği hallerde ören yeri içerisinde uygun yerlere konulacak harita, çizim, fotoğraf, metin ve benzeri dokümanları içeren tabelaları,

c) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü,

ç) Giriş tabelası: Müze binası ile ören yeri adını içeren ve girişlerine konulacak tabelaları,

d) Kültür girişimi plâketi: 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca verilen plâketi,

e) Müze: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler ile Bakanlık denetiminde olan özel müzeleri,

f) Ören yeri: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı ören yerlerini,

g) Sponsor tabelası: Müze veya ören yerlerinde 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sponsorluk hizmeti vermiş kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgileri içeren tabelaları,

ğ) Yönlendirme tabelası: Ören yeri içinde ziyareti kolaylaştıracak işaret ve yön tabelalarını,

h)Genel Bilgilendirme Tabelası: Ören yeri girişinde ören yerinin tümüne ilişkin genel bilgi ve görsellerin yer aldığı tabelayı,

i) Uyarı tabelası: Alanda ziyaretçilere yönelik olarak olası tehlikelere dikkat çekmek amacıyla belirlenen yasak ve kısıtlamaları belirten grafik ve yazı içerikli tabelaları,

ifade eder.

 

Müze Giriş Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri, İçeriği ve Konumu

 

MADDE 5- (1) Müze giriş tabelası; 18 mm. siyah MDF üzerine monte edilen, kalınlığı 1.5 mm. mat pirinç veya krom görünümlü, eloksallı mat alüminyum levhadan ya da kalınlığı 1cm. olan şeffaf akrilik; (pleksiglass) malzemeden veya binanın mimari özelliğine uygun malzeme kullanılarak yapılır.  Ayrıca gerekli görülen yerlerde aynı malzeme ve boyutta yabancı dilde giriş tabelası da konulabilir.

(2) Müzelerin bina girişlerine konacak giriş tabelasının boyutu binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimarî özelliğine uygun olarak hazırlanır.

a) Giriş tabelası dikdörtgen, boyutları 40x60 cm. den küçük, 66x100 cm. den büyük olamaz. Bu boyutlar arasındaki ölçüler için 2/3 oranı esas alınır.

(3) Giriş tabelasında yer alacak yazılarda; çift kompenantlı epoksi esaslı siyah boya ile serigrafi tekniği kullanılır.

a) Yazılar, tabelaların boyutlarına göre kenarlarında yeterli boşluk bırakılarak, büyük harflerle, arial harf karakterinde ve müze adı en az 72 punto ile yazılır.

(4) Giriş tabelasında orijinal renkteki Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzenin adı yer alır. Bunların dışında hiçbir süsleyici unsur kullanılamaz, ek-1’ de örneklendirilmiştir.

a) Bakanlığa bağlı özel müzelerin giriş tabelasında orijinal renkteki Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel kelimesi ile Müzenin adı yer alır. Bunların dışında hiçbir süsleyici unsur kullanılamaz, ek-2’de örneklendirilmiştir.

(5) Müze giriş tabelası, kapının girişine, tercihan sağ tarafına yerden 170 cm. yüksekliğe konur.

a) Giriş tabelası, dört köşesinden krom veya pirinç somun-civata ile duvara monte edilir.

 

Ören Yeri Giriş Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri, İçeriği ve Konumu

 

MADDE 6- (1) Ören yeri giriş tabelası; ultraviyole ışınlarına dayanımlı su bazlı şeffaf ahşap koruyucu uygulanmış vakum emprenye masif meşeden veya mat paslanmaz çelik malzeme çerçeveden yapılmış stilize kültür ağacı formunda olur. Her ören yerinde bir adet giriş tabelası bulunur.

(2) Tabelanın boyu 200 cm.’dir.

(3) Stilize kültür ağacı formundaki tabelaya monte edilen Afyon mermerine veya beyaz pleksiglas malzeme üzerine yazılacak yazılarda; çift kompenantlı epoksi esaslı siyah boya ile serigrafi tekniği kullanılır.

a) Yazılar, mermer veya en az 1cm kalınlığında beyaz pleksiglas üzerine kenarlarda yeterli boşluk bırakılarak, büyük harflerle, arial harf karakterinde ve en az 72 punto ile yazılır.

(4) Ören yeri giriş tabelalarında yer alacak hususlar alanın niteliğine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan ören yerlerindeki giriş tabelalarında orijinal renkteki Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu ile UNESCO ve Dünya Mirası Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ören yeri adı ve listeye alınış tarihi Türkçe ve yabancı dil olarak yer alır, ek-3a’da örneklendirilmiştir.

b) Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan ören yerlerindeki giriş tabelalarında orijinal renkteki Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ören yeri adı ve geçici listeye alınış tarihi, Türkçe ve yabancı dil olarak yer alır, ek-3b’de örneklendirilmiştir.

c) Dünya Miras listesi ve Dünya Miras Geçici Listesinde yer almayan diğer ören yerlerindeki giriş tabelasında orijinal renkteki Kültür Ağacı ve Türkiye Logosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ören yerinin adı yer alır, ek-3c’de örneklendirilmiştir.

(5)Giriş tabelası, ören yeri girişinde rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek şekilde ilgili Müze Müdürlüğü’nün uygun göreceği bir yere konur.

 

Ören Yeri Bilgilendirme Tabelası ile Genel Bilgilendirme Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri, İçeriği ve Konumu

 

MADDE 7- (1) Ören yeri bilgilendirme tabelası; kalınlığı en az 2.0 mm. olan mat krom görünümlü, eloksallı alüminyum veya paslanmaz çelik levhadan yapılır; paslanmaya karşı fosfatla yüzeyi pasifize edilen ve zemin kotundan en az 80 cm. yükseklikteki sabit metal ayaklı demir çerçeveye sökülüp takılabilir şekilde paslanmaz somun-cıvata ile monte edilir.

(2) Tabela boyutları, 90x120 cm. veya 160x120 cm. olmalıdır.

(3) Tabelalardaki yazılarda görsel ve grafik çizimlerde folyo sıvamalı üzeri selefonlu film geçirilme tekniği uygulanır.

a)Yazılar arial yazı karakterinde ve en az 28 punto olur.

b) Metinler, sütunlar halinde yukarıdan aşağıya doğru dizilir. Başlıklar büyük harflerle, cümle başları büyük harf olmak üzere metinler küçük harflerle yazılır.

(4) a) Bilgi tabelasında ören yerine ilişkin her türlü bilgi, harita, çizim, resim ve benzeri dokümanlarla zenginleştirilmiş grafik tasarımı yapılması esastır, ek-4a’da örneklendirilmiştir.

b) Doğru ve güvenilir bilgi içeren yazılı ve görsel dokümanlar kazısı yapılan alanlarda Kazı Başkanlığı ve ilgili Müze Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, kazısı olmayan alanlarda ise sadece ilgili Müze Müdürlüğü tarafından Türkçe ve yabancı dilde hazırlanır. Metinlerde geçen özel kavram ve kelimeler mutlaka anlaşılır şekilde açıklanır.

c) Bilgi tabelasının Türkçe ve yabancı dil içeriği, Genel Müdürlük Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığınca incelenir.

(5) Bilgi tabelası, ören yeri içerisinde rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek bir noktaya konur. İçeriği yoğun olan durumlarda bilgi tabelalarının sayıları artırılır.

(6) Ören yeri genel bilgilendirme tabelası en az 160X120 cm ve en çok 240 x 180 cm boyutlarında olmak üzere ören yeri girişinde uygun bir yerde bulunmalıdır.

a) Ören yeri girişinde yer alacak genel bilgilendirme tabelası; kalınlığı en az 2.0 mm. olan mat krom görünümlü, eloksallı alüminyum veya paslanmaz çelik levhadan yapılır; paslanmaya karşı fosfatla yüzeyi pasifize edilen ve zemin kotundan en az 80 cm. yükseklikteki sabit ayaklı demir çerçeveye sökülüp takılabilir şekilde paslanmaz somun-cıvata ile monte edilir, ek-4b’de örneklendirilmiştir.

b)Tabeladaki yazılarda görsel ve grafik çizimlerde folyo sıvamalı üzeri selefonlu film geçirilme tekniği uygulanır.

c)Yazılar arial yazı karakterinde ve en az 34 punto olur.

d) Genel bilgilendirme tabelası ve ören yeri bilgilendirme tabelalarında herhangi bir süs unsuru ve logo kullanılmaması esastır.

(7 ) Genel bilgilendirme tabelası ve ören yeri bilgilendirme tabelalarındaki boyut ve malzemeye ilişkin değişiklik taleplerini içeren projeler ilgili Koruma Bölge Kurulu’nca değerlendirilir.

 

Ören Yeri Yönlendirme ve Uyarı Tabelası Malzemesi, Boyutu, Yazı Karakteri ve İçeriği

 

MADDE 8- (1) Ören yeri yönlendirme ve uyarı tabelası; paslanmaya karşı fosfatla yüzeyi pasifize edilen sabit ayaklı demir veya paslanmaz çelik, çerçeveye sökülüp takılabilir şekilde bir veya birden çok sayıda ve kalınlığı en az 2.00 mm olan mat krom görünümlü, eloksallı alüminyum veya paslanmaz çelik levhadan yapılır.

a) Tekli yönlendirme tabelasında; üzerinde yönlendirme işaret ve bilgilerinin yer alacağı levhanın alt çizgisi, sabit metal ayaklara zemin kotundan 70 cm yükseklikte monte edilir, ek-5 a’ da örneklendirilmiştir.

b) Çoklu yönlendirme tabelasında; üzerinde yönlendirme işaret ve bilgilerinin yer alacağı levhaların alt çizgisi, sabit metal ayaklara zemin kotundan 50 cm. yükseklikte monte edilir, levha aralıkları 1.5 cm. olup toplam yükseklik 170 cm yi geçemez, ek-5 b’ de örneklendirilmiştir.

c)Uyarı tabelasında; üzerinde uyarı işaret ve bilgilerinin yer alacağı levhaların alt çizgisi, sabit metal ayaklara zemin kotundan 100 cm. yükseklikte monte edilir, levha görünen ölçüsü 50x50 cm olup toplam yüksekliği 165 cm’ dir. Ek-5 c’ de örneklendirilmiştir.

(2) Yazılarda; çift kompenantlı epoksi esaslı siyah boya ile serigrafi veya folyo sıvamalı üzeri selefonlu film tekniği kullanılır.

a) Grafikler ve yazılar, rahat okunabilecek uygun puntoda, arial yazı karakterinde ve büyük harfle yazılır.

b) 20X100 cm. boyutundaki alüminyum levhalar üzerinde; soldan sağa doğru sırayla yönlendirilen yerin adı veya grafik şekli ile yön oku yer alır.

c) Yönlendirme ve uyarı tabelalarında kullanılan grafik şekillerde, Karayolu Trafik Kanunu ile belirlenen standartlar uygulanır.

(3) a)Yönlendirme ve uyarı tabelaları, ören yerinde rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek noktalara konur.

b) Ören yeri girişinde ve içerisinde en az 2 adet sigara içilmez uyarı levhası konulması zorunludur.

 

Kültür Girişimi Plaketi

 

MADDE 9- (1) 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca kültür girişimi belgesi alan özel müzelerde; bu kanuna istinaden yürürlüğe konulan 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği’nde yer alan ve niteliği Bakanlıkça belirlenen plâket, girişin dışında görünür şekilde bulunur, ek-6’da örneklendirilmiştir.

(2) 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca kültür girişimi belgesi alan özel müzeler, bu kanuna istinaden yürürlüğe konulan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Müze Girişinde Yer Alacak Sponsor Tabelası Boyutu, Malzemesi, Yazı Karakteri ve İçeriği

 

MADDE 10- (1) Bakanlığa bağlı sponsorluk hizmeti almış müze ve ören yerlerinin girişine ve/veya sponsorluk hizmetine konu olan ilgili bölümüne konulacak sponsor tabelası ile müzelerdeki müze giriş tabelasının malzemesi aynı niteliklerde olur.

(2) Sponsor tabelası boyutları; müze giriş tabelasının eni ile aynı ölçüde olmak koşulu ile yüksekliği müze giriş tabelasının yüksekliğinin 2/3 oranında olur.

(3) Müzelerde, sponsor tabelasında, orijinal renkteki Kültür Ağacı Logosu, Türkiye logosu, sponsorluk hizmeti veren kişi/kurum/kuruluşun logosu, müzeye yapılan sponsorluk hizmetinin tanımı ve sponsor kişi/kurum/kuruluşun adının geçtiği bir cümle yer alır. Bunların dışında hiçbir süsleyici unsur kullanılamaz, ek-7’de örneklendirilmiştir.

 

Ören Yeri Girişinde Yer Alacak Sponsor Tabelası Boyutu, Malzemesi, Yazı Karakteri ve İçeriği

 

MADDE 11- (1) Ören yerlerinde sponsor tabelası, bilgilendirme tabelası ile aynı niteliklerde olmak koşulu ile en fazla 180x160cm boyutlarında düzenlenir. Sponsor tabelası, ören yerlerine birden fazla sponsorluk hizmeti alınması halinde girişe toplu olarak konur ve alınan sponsorluk hizmetinin bedeli ile doğru orantılı olarak ören yerinin değişik noktalarına yerleştirilir, ek-8’de örneklendirilmiştir.

(2) Özel proje ve uygulamalar için özel olarak tasarlanmış tabela ve afişlere yer verilebilir. Bu özel tabela ve afişler sponsorluk hizmeti alımında yapılacak olan protokolle belirlenerek Bakanlık Makamı’nın Onayı alınır.

 

Sponsor Tabelasının Kalış Süresi

 

MADDE 12- (1) Sponsor tabelasının ilgili yerde kalış süresi sponsorluk hizmeti alınırken yapılacak olan protokolde belirtilir.

 

La Haye Sözleşmesi

 

MADDE 13- (1) 2/4/1965 tarihli ve 563 sayılı kanunla kabul edilen uluslararası düzeyde, 14  Mayıs  1954  tarihli   “Silahlı  Bir  Çatışma  Halinde  Kültür  Mallarının Korunmasına  Dair Sözleşme” nin 16 ncı ve 17 nci maddeleri gereğince belirlenen işaretler kullanılır.

 

Tabelaların Yerleştirilmesi

 

MADDE 14- (1)  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları ve yönergede belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanan tabelaların sayısı ve yerlerine ilişkin vaziyet planı koruma bölge kurullarının onayı alınarak uygulanır.

(2) Yönergenin 11 inci maddesinin (3) üncü fıkrasında belirtilen özel proje ve uygulamalar için hazırlanan tabelalar ve yerleri ile ilgili planlar; korunması gerekli kültür varlıkları için koruma bölge kurullarının onayı alınarak yapılır.

(3) Müze girişine asılacak müze giriş tabelası,  

sponsor tabelası en fazla 5 cm. aralıklarla alt alta sıralanır.

 

Şehir İçi ve Şehir Dışına Konulacak Müze ve Ören Yeri Yönlendirme Tabelaları

 

MADDE 15- (1) Şehir içi ve şehir dışına konulacak müze ve ören yeri yönlendirme tabelalarında Karayolları Trafik Kanunu ile Belediyelerin İlân, Tanıtım ve Reklâm Yönetmeliği’ nde belirlenen standartlar uygulanır.

 

Geçici Madde

 

MADDE 16- (1) Hali hazırda mevcut tabelalar korunur. Yıpranmaları veya başka nedenle değiştirilmelerinin gerekmesi halinde yeni tabelaların bu yönerge hükümlerine uygun olarak yaptırılması gerekir.

 

Yürürlük

 

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Ek.1.MUZE GIRIS TABELASI.pdf

Ek.2.OZEL MUZE GIRIS TABELASI.pdf

Ek.3.A DÜNYA MİRAS LİSTESİ TABELA.pdf
Ek.3.B DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ TABELA
Ek.3.C ÖREN YERİ GİRİŞ TABELASI
Ek.4.A ÖREN YERI BILGILENDIRME
Ek.4.B GENEL BİLGİLENDİRME TABELASI
Ek.5.A TEKLI YONLENDIRME TABELASI

Ek.5.B ÇOKLU YÖNLENDİRME TABELASI.pdf
Ek.5.C UYARI TABELASI
Ek.6 KULTUR GIRIŞIMI PLAKETI TABELASI
Ek.7 MUZE SPONSORLUK TABELASI
Ek.8 OREN YERI SPONSORLUK TABELASI