TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ

16 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29002

TEBLİĞ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ PERSONEL ALIM İLANLARININ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE

YAYIMLANMASINA DAİR TEBLİĞ

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına farklı statü ve usullerle personel alındığı, personel alım ilanlarının; Resmî Gazete, çeşitli gazeteler, kurum resmi internet siteleri vb. araçlarla kamuoyuna duyurulduğu, personel alım ilanlarının yayımlanmasında kurum ve kuruluşlarca farklı yöntemlerin kullanılmasının duyuruların adaylarca takibini güçleştirdiği, kamu hizmetlerine girmenin Anayasal düzeyde korunan bir hak olduğu dikkate alındığında, bu hakkın kullanımında etkinliğin ve şeffaflığın artırılmasının personel alım ilanlarının hızlı, kolay ve tek elden ulaşılabilir olmasını gerektirdiğinden bahisle kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanlarının Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanmasını öngören 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi 16/4/2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bahse konu Genelgenin 5 inci maddesinde yer alan “İlanların gönderilme usulü ve bu Genelgenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenerek kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulacaktır.” hükmü uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanması açısından takip etmesi gereken esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir:

Genelgenin Kapsamı

1. Personel ihtiyacını ilana çıkmak suretiyle karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının statü ayrımı yapılmaksızın bütün personel alım ilanları (Personel ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının Harp Okulu, Astsubay Hazırlama Okulu, Polis Meslek Yüksekokulu, Polis Akademisi vb. okullara öğrenci alım ilanları dahil) 2014/4 sayılı Genelgenin kapsamındadır.

İlanların Devlet Personel Başkanlığına Bildirilme Usulü

2. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak personel alımına ilişkin ilanlar Devlet Personel Başkanlığı DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir.

3. Üniversitelerin; doğrudan yayımladıkları yükseköğretim personeli alımına ilişkin ilanlar Üniversitelerce, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan yükseköğretim personeli alımına ilişkin ilanlar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir.

4. İlanların yayımlanmasından önce ilgili mevzuatında ilanın yayımlanması içinöngörülen bütün prosedürler tamamlanmadan ve gerekli onaylar alınmadan bildirim yapılmaz.

5. Bildirim sırasında girişi yapılması istenilen bilgilerin tamamının sisteme girilmesi zorunludur.

6. İlan metni ile sisteme girilen bilgilerin birbirleri ile uyumlu oldukları ilgili kurum yetkilisince ilan kaydedilmeden önce onaylanır.

7. İlan metni bütün halinde “PDF” formatında sisteme ayrıca eklenir.

8. KPSS ve EKPSS sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde Devlet Personel Başkanlığı DPB e-Uygulama sisteminde yer alan mevcut bildirim sistemi kullanılacak olup bu yerleştirme işlemleri için ayrıca bildirim yapılması gerekmez. Ancak, bahse konu sınav sonuçları kullanılarak yapılacak kurumsal personel alım işlemlerine ilişkin ilanlar bu Tebliğ kapsamında bildirilir.

İlanların Gönderilme Zamanı

9. Personel alım ilanları, kurumlarca yayımlanması kararlaştırılan tarihten en az beşgün önce Devlet Personel Başkanlığına DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir; bildirimlerde ilanın yayımlanma tarihine de yer verilmesi zorunludur.

10. İvedi hallerde Devlet Personel Başkanlığı ile görüşülerek, birinci fıkrada öngörülen en az beş günlük süre şartına uyulmayabilir.

İlanlarda Yer Alan Hata veya Eksikliklerin Bildirilmesi

11. Yayımlanmak üzere bildirilen ilanlarda Devlet Personel Başkanlığınca hata veya eksiklik tespit edilmesi halinde bu hata ve eksiklikler e-posta ve diğer iletişim araçları ile ilgili kuruma bildirilir.

İlanlarda Değişiklik Yapılması

12. İlanın yayımlanma zamanında veya metninde değişiklik öngörülmesi halinde bu değişiklikler, ilan yayımlanmadan önce derhal Devlet Personel Başkanlığına DPB e-Uygulama sistemi üzerinden bildirilir.

13. İlanda değişiklik yapılması halinde ilgili kurumca daha önce “PDF” formatında sisteme yüklenen ilan metni çıkarılarak, yeni ilan metni sisteme yüklenir.

İlanların Yayımlanması

14. DPB e-Uygulama sistemine bildirilen ilanlar, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilgili kurum tarafından bildirilen ilan tarihinde yayımlanır.

15. İlgili mevzuatında personel alım ilanlarının yayımlanmasına ilişkin olarak öngörülen diğer prosedürlerin uygulanmasına devam olunur.

İlanlara İlişkin Sorumluluk

16. Devlet Personel Başkanlığınca bu Tebliğe uygun olarak yayımlanan ilanlara ilişkin her türlü hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.

17. İlgili mevzuatı gereği Resmî Gazete’de yayımlanması gereken sınav ilanı ile Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan ilanların aynı olması gerekir. Bunun sağlanmasına ilişkin her türlü sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.

Tebliğ olunur.