TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2014/04 (Mali Yardım)

    

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 57066432-313.01/93501                                                                              13.05.2014

Konu : Mali Yardım                                                                                    

GENELGE

2014  / 04

 

02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışması ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında  Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanların tespiti ve ülkemiz turizmine kazandırılması içerikli çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması; konaklama, dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında; çevrenin korunması, mahalli idarelerce yapılan hizmetlerin kesintisiz ve güncel ihtiyaçları karşılayacak nitelik ve nicelikte olması,  düzenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi  önem arz eden hususlara bağlıdır. Bu bağlamda altyapı sorunlarının çözülmüş olması ve üst yapıların da güncel ihtiyaçları karşılayacak nitelik ve nicelikte olması sürdürülebilir nitelikteki bir turizm için yerine getirilmesi gereken temel hususları oluşturmaktadır.

            Bakanlığımız görev yetki ve sorumlulukları kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri öncelikli olmak üzere turizm potansiyeline sahip olan illerin mahalli idarelerinden (belediye, il özel idaresi, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, mahalli idare birlikleri) turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına (katı atık bertaraf tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon-kolektör hattı veya şebekesi, içme suyu hattı, su deposu, trafo ve aydınlatma sistemleri, kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları, WC ve fosseptik, çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi vb) ilişkin olarak hazırlanan ve mevcut ödenekler kapsamında gerçekleştirme imkanı bulunmayan projelere mali yardım kapsamında gelen ödenek talepleri Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmekte ve karşılanmaya çalışılmaktadır.

            Mahalli idarelerin turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödenekler, Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip alınan genel onay çerçevesinde Mahalli İdarelere ( İl Özel İdareleri ile 6360 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme kapsamında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Belediyelere ve Mahalli İdare Birliklerine ) aktarılmaktadır.

            Bu çerçevede söz konusu ödeneklerin izlenebilmesi, zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılması için turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına Bakanlığımız adına Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak yardımların aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerinde;

            1-a) Talep yazısı,

   b) Gerekçe raporu,

   c) Talebe ilişkin encümen kararı (il daimi encümeni-belediye encümeni-birlik yönetim kurulu),

 

 

   ç) Proje uygulama alanına ait doküman (onaylı imar planı, vaziyet planı, harita, v.b.),

   d) Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,

   e) Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),  

   f) Yaklaşık maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),

   g) Yapılacak işin zaman çizelgesini veya işin yapım süresini gösteren belge,

   h) Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının belirtilmesi),

               ı) Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair  taahhüdü de içeren dosya ile (Belgelerin asılları ya da yetkililer tarafınca aslının aynıdır şekilde onaylı suretleriyle Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) veya  Bakanlığımıza) müracaatın yapılması,

            2-Yardım taleplerinin öncelikle Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) yapılması ancak, Bakanlığımıza doğrudan yapılan başvuruların da işleme alınması,

            3-Valiliklere yapılan başvurularda dosyanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce eksiksiz olarak alınması, arşivlenmesi ve listelenmesi,

4-Valiliklere eksiksiz sunulan dosyadaki belgelere göre Ek-1 deki Talep Listesinin doldurulması, onaylanması ve üst yazı ekinde Bakanlığa iletilmesi,

5-Mahalli İdarelerin bir yıl öncesinde yapılan taleplerinin karşılanmaması durumunda bu Genelge kapsamında, varsa eksik belgeleri tamamlanması ile talebi güncellenmesi, bir yıldan önceki taleplerin güncellenmeyerek yeni talep olarak müracaat edilmesi,

6- Bakanlığa iletilen söz konusu taleplerin, mali yardım için uygun görülen miktarlarını belirlemek üzere makam onayına sunulması,

7-Gönderilen ödeneklerin ilgili idare tarafından amacına uygun ve zamanında kullanılmasını teminen İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından; işin konusu, yetkilisi/sorumlu imza sahibi, süresi ve harcamaların takibi, ödemelerin gerçekleşme şekli, ortaya çıkabilecek ihtilafların halli ve kabul işlemlerinin, gerektiğinde bir protokol ile belirlenmesi,

8- Talebi uygun görülen yerlere ilişkin gönderilen ödeneğin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından işin gerçekleşme durumuna göre ilgili idare hesabına aktarılması,

9-Ödenek gönderilen her iş için, ilgili idare tarafından inşaat süresince ve işin tamamlanmasını müteakip “………. Yapımı işi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılmaktadır/yapılmıştır.” ibaresinin bulunduğu levhaların görünür şekilde yer almasının sağlanması,

10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, her yılın Ocak ayı sonuna kadar, bir önceki mali yıla ait gönderilen bütün ödenekler ile birlikte önceki yıllarda gönderilen, ancak tamamlanamayan veya tamamlandıktan sonra ödeneği artan işlere ait bilgilerin, Ek-2 deki Ödenek Kullanım Formu üzerine eksiksiz doldurulması, onaylanarak gönderilmesi,

11-Mahalli İdarelere aktarılan ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunca takip ve kontrol edilmesi gerekmekte olup, bu iş ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin mali ve hukuki sorumluluk, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunun en üst amirine ait olduğundan; harcama belgelerinin birer nüshasından oluşan dosyanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine iletilerek muhafaza edilmesi,

12-İlgili idarelerin, projelerin uygulanmasında her türlü yasal mevzuata uyması gerekmekle birlikte, Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından, Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerin yerinde kullanımının, titizlikle takip ve kontrol edilmesi, amaç dışı ödenek kullanımına imkan verilmemesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için azami gayret gösterilmesi,

13- İhtiyaç duyulduğunda ildeki kamu kurum ve kuruluşları teknik personelinden istifade imkanlarının araştırılması, gerek görüldüğü takdirde Bakanlığımızdan teknik yardım talep edilebilmesi,

Uygun görülmüş olup, bu Genelge yayınlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

“Mahalli idarelere yardım” içerikli olan ve Bakanlığımız tarafından Valiliklere iletilen 2013 yılı ve daha öncesine ait Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Özgür ÖZASLAN

        Bakan a.

       Müsteşar