Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

25/12/2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek ile destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlıkça edebiyat eserlerinin üretilmesinde veya bunların yayımlatılmasında sağlanacak desteklere yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü,

d) Kurul: Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulunu,

e) Yazar: Destek başvurusunda bulunan özgün edebiyat eserini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarları,

ifade eder.

Destek

MADDE 5 – (1) Özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara Bakanlıkça projeleri karşılığında bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre Türk Lirası olarak mali destek sağlanır. Sağlanacak destekler için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkânları çerçevesinde, yılı bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

(2) Destek; Kurul kararı ve taraflarca imzalanacak destek sözleşmesine dayanılarak bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili saymanlık aracılığıyla ödenir.

Yazım desteği

MADDE 6 – (1) Özgün edebiyat eserlerini üretecek yazarlar aşağıda belirtilen ölçütlere uygun olmak koşuluyla yazım desteği başvurusunda bulunabilirler:

a) Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,

c) Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,

ç) Üretilecek eserin özgünlük taşıması,

d) Projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması.

(2) Yazar, aynı destek dönemi içerisinde yalnızca bir proje ile yazım desteği başvurusunda bulunabilir. Yazım desteğinden iki defa faydalanmış yazar, bir daha yazım desteği başvurusunda bulunamaz.

(3) Yazım desteği tutarı, destek konusu eserin kapsamı ve nitelikleri dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

(4) Yazım desteği tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, %50’si ise proje neticesinde üretilecek eserin kabulüne ilişkin Kurul kararından sonra ilgililere ödenir.

Yayım desteği

MADDE 7 – (1) Yazarlar aşağıda belirtilen ölçütlere uygun olmak koşuluyla yayım desteği başvurusunda bulunabilirler:

a) Eserin bu Yönetmelik uyarınca sağlanan yazım desteğinden faydalanmak suretiyle üretilmiş olması,

b) Eserin daha önce basılı olarak yayımlanmamış olması,

c) Yazara daha önce yayım desteği sağlanmamış olması.

(2) Yayım desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 65.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

(3) Yayım desteği tutarı, destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ilgililere ödenir.

Başvuru şekli ve belgeleri

MADDE 8 – (1) Başvurular, yazar tarafından her yıl 1 eylül ile 15 ekim tarihleri arasında başvuru formu ile form ekinde belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi suretiyle yapılır.

(2) Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması hâlinde yazarın, bu eksikliği kendisine bildirilmesinden itibaren onbeş gün içerisinde tamamlaması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru belgeleri iade edilmez.

Kurul kararlarının açıklanması

MADDE 9 – (1) Kurul kararları, karar tarihini izleyen onbeş gün içerisinde açıklanır.

Yazarın yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Destek sağlanan yazarlar;

a) Desteği amacına uygun olarak kullanmakla,

b) Başvuru tarihinden itibaren adres ve iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikleri on gün içerisinde, Bakanlığa yazılı olarak bildirmekle,

c) Destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamakla,

ç) Bakanlığın projenin aşamaları hakkında istediği bilgi veya belgeleri, azami otuz gün içerisinde Bakanlığa ulaştırmakla,

d) Projeyi hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemekle,

yükümlüdürler.

(2) Yazım desteği sağlanan yazar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak eserini, destek sağlanan yılın eylül ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve bir nüsha olarak basılı formatta Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı halinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir.

(3) Yayım desteği sağlanan yazar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak, yayımlanmış eserinin bandrollü 100 adet nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir.

(4) Destek sağlanan yazarın bu Yönetmelikte veya destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eserin Kurulca kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmenin geçerliliğinin sona erdiği Bakanlıkça yazara bildirilir. Bu bildirimden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığın yaptığı toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte iade edilir. Bu süre içerisinde iade edilmemesi hâlinde, ödemesi yapılan destek tutarı genel hükümlere göre tahsil edilir.

(5) Proje kapsamında destek almasına rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yazara, bu Yönetmelik kapsamında yeni destek verilemez.

Kurul

MADDE 11 – (1) Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarını saptamak ve destek sağlanan eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan oluru ile Kurul oluşturulur.

(2) Kurul; Müsteşar veya ilgili müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür ve edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlık onayı ile belirlenecek 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

(3) Bakanlıkça belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması hâlinde, bir ay içinde yeni üye atanır. Süresi dolan Kurul üyeleri tekrar atanabilir.

(4) Kurul, destek başvurularını değerlendirmek ve teslim edilen eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kez toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Toplantılar, Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır. Başvuru şartlarına uymayan projeler, Kurul gündemine alınmaz. Alınan karar tutanağa geçirilir ve Kurul üyelerince imzalanır. Kurul, toplantılarını planlarken Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve sürelerine uygunluk sağlamaya özen gösterir.

(6) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda projeler ile ilgili olarak uzmanlara danışabilir.

(7) Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar.

(8) Kurulun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu daire başkanlığınca yürütülür.

Toplantı harcırahı

MADDE 12 – (1) Toplantıya Genel Müdürlük dışından katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah verilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 13 – (1) 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Başvuru süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014 yılına ilişkin proje başvuru süresi ve eser teslim tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.