TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Madencilik Faaliyetleri İle Taş Ocağı, Kum Ocağı ve Benzeri Malzeme Ocaklarına Yönelik Taleplerin Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge

Bakanlık Makamının 05/09/2013 tarih ve 172379 sayılı Onayları ile yayımlanmıştır.
 
 

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam:

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, turizme kaynak teşkil eden doğal değerlerimizin korunarak daha rasyonel ve verimli kullanılması, kullanım sırasında doğada meydana gelebilecek tahribatı ve çevre kirliliğini asgariye indirmek amacıyla taş, kum ve malzeme ocakları ile madencilik faaliyetlerine yönelik taleplerinin Bakanlıkça ne şekilde değerlendirileceğine dair esasları belirlemektir.

 

Yasal Dayanak:

Madde 2- Bu Yönerge 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

II. BÖLÜM
ÇALIŞMA ESASLARI

 

Bakanlığa Yapılan Başvuruların İncelenmesine İlişkin Esaslar:

Madde 3- Bakanlığa yapılacak madencilik faaliyetleri ile taş ocağı, kum ocağı vb. malzeme ocağı başvurularında;

 

Talebe konu olan alana ilişkin gerekli değerlendirmenin yapılabilmesini teminen yakın çevresi ile ilişkisinin görülebilmesi, deniz, göl ve akarsulara mesafesi, karayolları ile ilişkisi ve planlama çalışmalarıyla entegrasyonunu sağlamak amacıyla 1/25000 ölçekli haritası veya varsa çevre düzeni planı örneği gönderilecektir. Bu harita üzerine ocak ve/veya maden işletme alanı işlenecek ve çevresindeki yollar, kıyılar, yerleşme birimleri ile olan ilişkisi belirtilecektir.

 

İşletme alanının eski eserlere ve turistik tesislere yakınlığı, doğal yapıyı olumsuz yönde etkiletip etkilemediği, doğal peyzajı bozup bozmadığı, turist hareketlerinin çok yoğun olduğu yolları taşımacılık veya işletme sırasında etkileyip etkilemediği İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince raporlandırılacaktır.

Bu raporda;

a) İşletmeyi yapacak olanın adı,

b) İşletmenin yeri ve mevkii,

c) Deniz, göl ve akarsuya olan uzaklığı,

d) Arazinin mülkiyet durumu, bitki örtüsü durumu, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, elektrik hattı gibi tesislere olan yakınlığı,

e) İşletme alanının büyüklüğü, tarihi eserlere, sit alanlarına ve turistik tesislere yakınlığı, koruma statüsü olan alanlar içinde kalıp kalmadığı ve bu alanlara zarar verip vermediği, turistik önemi haiz şehirlerarası karayolu ve demiryolu ile tur güzergahları, alternatif turizm türleri üzerinde görüntü kirliliği ve olumsuzluk yaratıp yaratmadığı gibi hususlar yer alacak ve turizm açısından sakıncalı olup olmadığı açık bir şekilde belirtilecektir. Faaliyet alanını yakın çevresi ile birlikte gösteren fotoğraflar veya video kaydı mutlaka gönderilecektir. Bu rapor İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince tasdik edilecektir.

 

Yukarıda açıklanan hususların yerine getirilmemesi veya belgelerin belirtilen içerikte olmaması halinde talep hakkında işlem yapılmayacak ve dosya gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması amacıyla iade edilecektir.

 

Bu kapsamdaki izin ve talepler Bakanlıkça değerlendirilerek en geç 90 (Doksan) gün içinde sonucu ilgilisine bildirilir.

 

III. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Diğer Hükümler:

Madde 4- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm Merkezi kapsamında kalan ve bölgedeki turizm gelişimini olumsuz etkileme ihtimali olmakla birlikte ekonomik fayda ve istihdam oluşturabilecek talepler Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda karara bağlanır.

 

Yürürlük:

Madde 5- Bu Yönerge Bakan onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 6- Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.