TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, … İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)

 
* 24/02/2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINDA PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)
 
 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin “Güncelleme” başlıklı 26 ncı maddesine dayanılarak, Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2012 yılının Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) “İhalenin ilanı ve şekli” başlıklı 14 üncü maddenin;

a) (a) bendinde belirtilen 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası), 449.653 TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası); 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.798.621 TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası),

b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 438.900 TL (Dörtyüzotuzsekizbin dokuzyüz Türk Lirası), 449.653 TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası); 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeş Türk Lirası), 899.311 TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası); 1.755.609 TL (Birmilyon yediyüzellibeşbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.798.621 TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası); 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası), 3.597.247 TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası),

c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 877.805 TL (Sekizyüzyetmişyedibin sekizyüzbeş Türk Lirası), 899.311 TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası); 3.511.222 TL (Üçmilyon beşyüzonbirbin ikiyüzyirmiiki Türk Lirası), 3.597.247 TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddede belirtilen; 326.746 TL (Üçyüzyirmi altıbin yediyüzkırkaltı Türk Lirası), 334.751 TL (Üçyüzotuzdörtbin yediyüzellibir Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

(3) “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin; (d) bendinde belirtilen 130.698 TL (Yüzotuzbin altıyüzdoksansekiz Türk Lirası), 133.900 TL (Yüzotuzüçbin dokuzyüz Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

 

EK

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte Geçen Parasal Limitlerin 01.02.2013–31.01.2014 Dönemine Ait Güncellenmiş Değerlerine İlişkin

 

Tablo

 

01.02.2012–31.01.2013 Dönemi Değeri

Parasal Limitler

01.02.2013–31.01.2014 Dönemi Değeri

Parasal Limitler

 

Madde 14 (a)

TL

TL

438.900

449.653

1.755.609

1.798.621

 

Madde 14 (b)-1

438.900

449.653

877.805

899.311

1.755.609

1.798.621

3.511.222

3.597.247

 

Madde 14 (b)-2

877.805

899.311

3.511.222

3.597.247

 

Madde 25

326.746

334.751

 

Madde 27 (d)

130.698

133.900