TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

  
 

* Strateji Geliştirme Başkanlığınca alınan 05/02/2013 tarih ve 25474 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiş, 26/06/2013 tarih ve 125367 sayılı Bakan Onayının 16 ıncı maddesi ile yürürülükten kaldırılmıştır.

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; imzaya yetkili makamları belirlemek; yetki kullanımını belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademedeki yöneticilere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek; üst makamlara politika belirleme ve önemli konularda düşünme, daha sağlıklı karar almak için zaman kazandırmak, bürokratik işlemleri kısaltarak hizmetlerde sürat ve verimliliği sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Birim Amirleri ile daha alt kademelerdeki yöneticilerin, Bakanlığın hizmet ve faaliyetlerine ait imza yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin ilke ve usulleri kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28’inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

Müsteşar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarını,

Müsteşar Yardımcısı: Görev dağılımında birimin bağlı olduğu ilgili Müsteşar Yardımcısını,

Birim: Bakanlık merkez teşkilâtındaki ana hizmet, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri ile bağlı kuruluşları,

Birim Amiri: Birimlerin yöneticilerini,

Daire Başkanı (Diğer): Birimlerde görevli daire başkanlarını,

İfade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5-(1) İmza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılmasına ilişkin genel esaslar şunlardır:

a) İmza ve Onay Yetkilileri; Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, Genel Müdürler, Milli Kütüphane Başkanı, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanları, Bağlı Daire Başkanları ve Şube Müdürleridir.

b) İmza yetkisi verilen yöneticiler yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gereği olarak dikkat ve özenle kullanır.

c) Yetki devrine göre “Bakan Adına” imza yetkisi alanlarca, bu yetkiye dayanılarak yapılacak kurumlar arası tüm yazışmalarda “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

d) İmza yetkisine sahip yöneticiler, yetki alanlarına giren çok önemli konular ile Bakanlık politikasını ilgilendiren ilke ve karar niteliği taşıyan hususlarda, imzadan önce veya işlem safhasında üst makamlara, varsa seçenekli önerilerle birlikte bilgi sunarak, bu makamların görüş ve emirlerine göre hareket eder.

e) Bütün işlemler ve yazışmalar, Bakanlık Teşkilatındaki ilgili hiyerarşik kademelerden, görevli ve sorumlu personelin imzası veya parafı alınarak üst makamların imza ve onayına sunulur.

f) Bakan Yardımcısı, Bakan tarafından verilen görevler çerçevesinde belirlenen yetkileri kullanır.

g) İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin imza yetkileri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri çerçevesinde valiliklerce belirlenir, müdürlüklerle ilgili yazışmalar valilik kanalıyla yapılır.

h) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı özel yasalarına ve ikincil mevzuatlarına göre; Teftiş Kurulu Başkanlığı ise ilgili mevzuatına göre Bakan’dan alınacak yetki çerçevesinde yetkilerini kullanır ve yazışmalarını yürütür.

i) Bakanlık içi yazışmalarda, yetki devrine göre Birim Amiri adına imzalanacak yazılarda, “Genel Müdür Adına, Başkan Adına” yetki kullanıldığı belirtilmek üzere kısaltmalar “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

j) Birimler, Bakanlığın muhatap veya taraf olduğu her türlü dava, icra takibi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanan hacizler ile Cumhuriyet Savcılığı, Mahkeme ve İcra Daireleriyle yazışmalarını Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapar. Bakanlığımızın taraf olmadığı davalarda ilgili makamların bilgi ve belge talepleriyle ilgili yazışmalar ise Hukuk Müşavirliği bilgilendirilmek şartıyla Birimler tarafından yapılır.

k) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve diğer Anayasal kurumların en üst amirinin imzasıyla gelen yazılara Bakan imzasıyla, diğer yazılara ise denk yetki ve düzeydeki ilgili yetkilinin imzasıyla cevap verilir.

l) Yazışmalarda karşılıklılık ilkesi esas olup, imza yetkisinin kullanılmasında; makamların astlık-üstlük durumları ve hitap edilen makam ile konunun kapsam ve önemi dikkate alınır.

m) Bu Yönergeyle, astlara devredilen yetkilerden tamamının veya bir kısmının Bakan tarafından kullanılması, daha aşağı kademelerde görevli yöneticilere devredilmesi veya geri alınması Bakan’ın tasarrufundadır. Bu gibi işlemlerden süreklilik arz edenler, Bakan Onayına bağlanarak duyurulur.

n) Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Birim Amirleri, sınırlarını yazılı olarak ve açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Yetki devri bir üst amirin onayına tabidir.

o) İmzaya yetkili kişinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle bulunmadığı hallerde vekili imza yetkisini kullanır ve imzaya yetkili kişiye yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verir.

p) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüşün alınmasını gerektiren yazıların paraf bloğunda koordine edilen birimdeki ilgili personelin de parafı bulunur.

Sorumluluk

MADDE 6-(1)a) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamanın Yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili amirler; evrakın muhafazasından ise ilgili görevliler sorumludur.

b) Yönetim kademesindeki her yönetici ve görevli personel görev, yetki ve sorumluluklarının gereklerini mevzuata uygun, zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten ve sonuçlarından üst amirini zamanında bilgilendirmekten sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkileri

Bakan Tarafından İmzalanacak Yazılar

MADDE 7-(1) Bakan tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a) Bakanlığın kültür ve turizm politikasında değişiklik gerektiren veya yeni kültür ve turizm politikasını belirleyen ilkeler ve kararlarla ilgili onay teklifleri ve yazılar,

b) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilecek yazılar, Başbakan’ın onayını gerektiren işlemlere dair teklif yazıları ve Başbakanlığa sunulan Bakanlık teklif ve görüşlerini içeren yazılar,

c) Uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile ikili ve çok taraflı uluslararası görüşmeler neticesinde ortaya çıkabilecek her türlü nihai metin ve protokoller; diğer bakanlıklarla yapılan protokoller,

d) İlke, yetki, usul ve sorumlulukları değiştiren, kaldıran ya da yenilerini ihdas eden yazılar,

e) Plan, program, prensip, ana kararlar ve görüşlerle ilgili genelgeler,

f) Bakanlığın bütçe, yatırım, kadro ve teşkilâtına ilişkin teklifler, onay ve yazılar,

g) Bütçe ödeneklerinin harcanmasına ilişkin genel prensip onayları,

h)Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını gerektiren konularla, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere ilişkin teklif yazıları ile mukteza ihtiva eden yazılar,

i) Teftiş, inceleme ve soruşturmalara ilişkin görevlendirme onayları, müfettiş raporları üzerine alınacak onaylar, görevden uzaklaştırma ve göreve iade onayları ile muhakkik görevlendirme usulüyle yürütülecek işlerde, disiplin amirlerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, ortak kararla atanma gerektiren kadrolarda bulunanlar ile bu kadrolarda vekâleten görev yapan personel hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin muhakkik görevlendirme onayları,

j)2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda sayılan kadrolara yapılacak atama kararnameleri ile bu kadrolarda görevlendirilecek personelin vekâlet ve yürütme onayları,

k) Şube müdürü ve eşdeğer unvanlar hariç olmak üzere, yönetim kademesinde görev yapan personel ile iç denetçi, başkontrolör ve kontrolör unvanlarında görev yapan personelin atama, vekâlet ve yürütme onayları,

l) Yurt dışı görev onayları, (Harcırahsız ve yolluksuz olarak yurt dışında görevlendirilen birim amiri statüsünün altında bulunan personele ilişkin onaylar hariç )

m) Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Kalem Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin her türlü izin ile yurt içi geçici görev ve yurt dışı çıkış izin onayları; müsteşar yardımcıları ve birim amirlerinin aylıksız izin onayları,

n) Müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile birim amirlerinin istifa, emeklilik, görevden çekilmiş sayılma, vekâlet ve yürütme onayları ile muvafakat verme yazıları,

o) Personel alımı ve seçimi için görevlendirilecek kurul ve komisyonların teşekkül onayları,

p) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi ile ek geçici 16'ncı maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin atama onayları ile 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin işe alınma onayları,

r) Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcılarının aylıksız izin, istifa, emeklilik, görevden çekilmiş sayılma, vekâlet ve yürütme onayları ile muvafakat verme yazıları ile Müfettiş Yardımcılarının atama onayı,

s) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Bakanlığımız merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön inceleme yapılması ve bunun sonucu soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin onaylar,

t) Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verme yazıları,

u) Yüksek Disiplin Kuruluna sevk yazıları,

v) Kamulaştırma, tahsis, kullandırma, devir, tasfiye ve fesih kararlarının onayı ile bina satın alma ve kiralama izin onayları,

y) Bakanlık Makamınca uygun görülürse, Müsteşarın sorumluluğuna girdiği halde önem ve mahiyeti itibariyle Bakan tarafından imzalanması Müsteşar tarafından gerekli ve yararlı görülen yazılar,

z) Mevzuat gereği bizzat Bakana verilmiş yetkilerin kullanımı ile ilgili diğer yazı ve onaylar.

Müsteşarın İmza Yetkileri

MADDE 8- (1) Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a) Kalkınma planları ve yıllık programlarla düzenlenen her türlü hizmet ve faaliyet stratejisini belirleyen yazılar, çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin uygulamaya konulması amacı ile Bakan tarafından imzalanan yönetmelik, genelge, yönerge ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılar,

b) Müsteşar Yardımcıları, Birim Amirleri (Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Kalem Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri hariç) ve Bakanlık Müşavirlerinin yurt içi geçici görev, yıllık, mazeret, hastalık ve yurt dışı çıkış izin onayları; Bakanlık Müşavirleri ile İç Denetçilerin aylıksız izin onayları ile harcırahsız ve yolluksuz olarak yurt dışında görevlendirilen birim amiri yardımcıları ve bağlı daire başkanlarının yurt dışı geçici görev onayları,

c) Konut tahsis onayları,

d) Yurt içinde yapılacak bilimsel nitelikli kongre, konferans vb. toplantılara katılım için alınacak prensip onayları (Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç),

e) Turizm yatırım ve işletme belgesi ile kültür yatırım ve girişim belgesi işlemlerine dair Değerlendirme Kurulu ve İnceleme Komisyonu kararlarına ilişkin onaylar,

f) Bakanlıklar arasında koordinasyon ve iş birliği esasına bağlı olarak yürütülecek görevlerle ilgili yazılar,

g) Yabancı ülkelere öğrenim, bilgi ve görgüsünü artırmak için gönderileceklerin onayları ile herhangi bir ülkenin davetine icabet etme izni onayı,

h) Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda oluşturulacak ihtisas komisyonları ile kurullarının teşkil onayları,

i) Merkez ve taşra birimlerinin taşıt edinmeleri amacıyla Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına yazılan yazılar,

j) Diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller,

k) Yurt dışı tedavi onayları,

l) Bu Yönerge’nin 7 nci maddesinin; (j), (k) ve (r) bentlerinde belirtilen unvanların dışında görev yapan personelin atama, kurumlar arası naklen atama, yer değiştirme, vekâlet, görevlendirme, istifa, görevinden çekilmiş sayılma ve emeklilik onayları ile muvafakat verme yazıları, (k) bendinde sayılan personelin (birim amirleri hariç olmak üzere) yer değiştirme, istifa, görevden çekilmiş sayılma ve emeklilik onayları ile muvafakat verme yazıları, (o) bendi uyarınca alınan personelin atama onayı,

m) Bakanlık politikası, ilkeleri, kararları ve uygulamaları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılan ve Bakan tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

n) Kitap baskı onayları,

o) Bakanın vereceği yetkiye göre imzalanması uygun görülen diğer yazılar,

p) Müsteşarlık Makamınca uygun görülürse, Müsteşar Yardımcılarının sorumluluğuna girdiği halde, önem ve mahiyeti itibarîyle Müsteşar tarafından imzalanması haklı bir gerekçeye dayanılarak gerekli ve yararlı görülen yazı ve onaylar,

r) Yüksek Disiplin Kurulu toplantı istem yazıları,

s) Görev sırasında veya görevin niteliği gereği kamu görevlilerinin neden olduğu zararların 4353 sayılı Kanuna göre Hazine üzerinde bırakılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yazılacak olan teklif yazıları,

t) Mevzuat gereği bizzat Müsteşar tarafından imzalanması ve onaylanması gereken yazı ve onaylar,

u) Kültür ve Tanıtma Müşaviri/Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi/Ataşe Yardımcısı ve bu birimlerde çalışan diğer personelin, akredite oldukları ülkeler hariç, görev yaptıkları ülkeler dışında başka ülkelerde geçici görevlendirme onayları.

Müsteşar Yardımcılarının İmza Yetkileri

MADDE 9- (1) Müsteşar Yardımcıları tarafından kendilerine bağlı birimlerle ilgili olarak imzalanacak yazılar şunlardır:

a) Kalkınma planları ve yıllık programlarla düzenlenen her türlü hizmet ve faaliyet stratejisini belirleyen yazılar, çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin uygulamaya konulması amacı ile Bakan tarafından imzalanan yönetmelik, yönerge, genelge ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılar,

b) Bakanlık merkez teşkilatına ait taşıtların il kültür ve turizm müdürlükleri emrine gönderilmesine ilişkin onaylar, kira sözleşmeleri, konutların tahsisi ile ilgili teklif yazıları, taşıtları ve taşıt sürücülerini şehir dışına gönderme onayları,

c) 2451 sayılı Kanuna tabi olanlar hariç soruşturmaya dayalı atama ve yer değiştirme onayları,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesi ile ek geçici 16'ncı maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin yer değiştirme onayları ile 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin nakil onayları,

e) Birim Amiri Yardımcılarının tüm izin ve yurt içi geçici görev onayları, harcırahsız ve yolluksuz yurt dışında geçici görev onayları,

f) Bakan ve Müsteşar tarafından imzalananlar dışında kalan yönetim kademesindeki personelin yurt dışı çıkış izin onayları ile harcırahsız ve yolluksuz yurt dışı geçici görev onayları,

g) Müsteşar yardımcısı tarafından uygun görülürse, birim amirlerinin sorumluluğuna girdiği halde, Müsteşar Yardımcıları tarafından imzalanması haklı bir gerekçeye dayanılarak gerekli ve yararlı görülen yazı ve onaylar,

h) Mevzuat gereği bizzat Müsteşar Yardımcıları tarafından imzalanması veya onaylanması gereken yazı ve onaylar.

i) Kültür ve Tanıtma Müşaviri/Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi/Ataşe Yardımcısı ve bu birimlerde çalışan diğer personelin, görev yaptıkları ülkeler dışında akredite oldukları ülkelerde geçici görevlendirme onayları.

j) Şube Müdürü ve eş değer unvanlar ile üstü unvanlar hariç olmak üzere 1-4 derecelerde görev yapan personelin, atama, yer değiştirme, vekalet, görevlendirme, görevinden çekilmiş sayılma ve emeklilik onayları, (Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı)

k) Birim amirleri, bakanlık müşavirleri ile iç denetçi dışında görev yapan personelin aylıksız izin onayları. (Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı)

l) 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin istifa ve görevden çekilmiş sayılma onayları, (Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı)

m) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin askerlik ve doğum sonrası yeniden atanma onayları. (Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı)

n) 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin yer değiştirme, görevlendirme ve ücretsiz izin onayları. (Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı)

Birim Amirlerinin İmza Yetkileri

MADDE 10- (1) Birim Amirleri tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak imzalanması gereken yazı ve onaylar,

b) Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Bakanın takdirini gerektirmeyen ve bir direktif niteliği taşımayan yazılar ile sadece biriminin görev alanına ilişkin yetki ve sorumluluklar ile uygulana gelen hususlara açıklık getirmek amacıyla hazırlanan genelgeler,

c) Birim çalışmalarını ve faaliyetlerini bildirir raporlar,

d) Birimi içerisinde görev değişiklikleri ile iş bölümünün düzenlenmesi,

e) Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılar,

f) Birimler arası görüş bildiren yazılar ile görüş isteme yazıları, (Hukuk Müşavirliğinden görüş istem yazıları ile Hukuk Müşavirliğinin görüş yazılarında, adı geçen birimin ilgili genelgesi uyarınca işlem yapılır.)

g) Bakanlığın Bilgi İşlem ve Otomasyon Sisteminde koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, birimlerin bilgi işlem ve otomasyon projelerine ilişkin teklifleri çerçevesinde; yazılım, donanım, makine teçhizat vb. teknik özelliklerinin uygunluğunun incelenmesine ilişkin yazılar, (Strateji Geliştirme Başkanı),

h) Valilikler ile diğer kurum ve kuruluşlara Birim Amiri imzasıyla gönderilmesi yeterli olan yazılar,

i) Birimin personel istihdamıyla ilgili teklif yazıları,

j) Yatırım projelerinin uygulama ve denetlenmesine ilişkin yazılar,

k) Birimlerinin bütçesi ile ilgili işlemlere ilişkin yazılar,

l) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılacak başvurulara verilecek cevaplar,

m) Teftiş Kurulunda çalışan her kademedeki personelin aylıksız izin hariç tüm izin onayları ve yurt içi geçici görev onayları (Teftiş Kurulu Başkanı),

n) Bağlı Daire Başkanlarının aylıksız izin ve yurt dışı çıkış izni dışındaki tüm izinleri, Birim Amiri Yardımcıları dışındaki tüm personelin yurt içi geçici görev onayları, biriminin yönetim kademesi dışındaki personelin yurt dışı çıkış izin onayları, ile harcırahsız ve yolluksuz yurt dışı geçici görev onayları,

o) Birimin görev alanı ile ilgili araştırma ve inceleme yazıları,

p) Düzenlenen kurs ve seminer gibi eğitim faaliyetlerine katılanlara verilen belgeler,

r) Personelin fazla çalışma onayları,

s) Kültür ve Tanıtma Müşaviri/Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi/ Ataşe Yardımcısı ve bu birimlerde çalışan diğer personelin görev yaptıkları ülke içinde başka şehirlere geçici görevlendirilme onayları (Tanıtma Genel Müdürü),

t) Turizm yatırım ve işletme, kültür yatırım ve girişimi, seyahat acentesi, yat, yat Limanı ile sportif faaliyetlere ilişkin belge verilmesi, belgenin değiştirilmesi ve iptali onaylarının imzalanması,

u) Bakanlığın taraf ve muhatap olduğu davalarla ilgili savunmalar ve diğer yazışmalar (1. Hukuk Müşaviri),

v) Bakanlık adına yurt içinde yapılacak bilimsel nitelikli kongre, konferans vb. toplantılara katılacak personele ilişkin onaylar,

y) Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı tarafından imzalanması gerekmeyen, birimin iş ve işlemleriyle ilgili protokollerin imzalanması,

z) Alınacak malzeme, mefruşat ve taşınırlarla ilgili yazılar,

aa) Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ile Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca, taşınırların kayıttan düşme ve kayıt altına alınmasına ilişkin onaylar,

bb) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 7 nci bendi ile 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin (d) bendi kapsamında Bakanlığımızca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen etkinlik ve faaliyetler ile iş ve işlemlere ilişkin yazı ve onaylar,

cc) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdürlükleri ve bu müzelerin denetiminde faaliyet gösteren özel müzeler ile taşınır kültür ve tabiat varlıkları koleksiyoncularındaki kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin her türlü komisyon teşkili ile eser hareketlerine ve eserlere ilişkin envanter kayıtlarındaki düzenlemelere ilişkin onaylar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü),

dd) Mevzuat gereği bizzat Birim Amiri tarafından imzalanması ve onaylanması gereken yazı ve onaylar.

ee) Disiplin amirlerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, ortak kararla atanmış veya ortak kararla atama gerektiren kadrolarda vekaleten görev yapan personel dışında kalan personel hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin muhakkik görevlendirme onayları,

ff) 5-15 derecede görev yapan personelin yer değiştirme, vekalet, görevlendirme, istifa, görevinden çekilmiş sayılma, emeklilik, adaylık kaldırma onayları, (Personel Dairesi Başkanı)

gg) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin görevlendirme,  iş sonu tazminatı ile sözleşmesinin feshi ve ücret yükseltme onayları, (Personel Dairesi Başkanı)

hh) 657 sayılı Kanunun ek geçici 16’ncı maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin yer değiştirme, askerlik ve diğer ücretsiz izin onayları ile askerlik dönüşü göreve başlama,  adaylık kaldırma ve emeklilik onayları, (Personel Dairesi Başkanı)

ii) 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin emeklilik ve istifa nedeniyle hizmet akdinin feshi onayları ile ücret yükseltme onayları. (Personel Dairesi Başkanı)

jj) İntibak ve terfi onayları, (Personel Dairesi Başkanı)

kk) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği, Başbakanlık personeli ile 2547 sayılı Kanunun 38’nci maddesince görevlendirilecekler hariç olmak üzere, muvafakat ve belge isteme yazıları ile 2451 sayılı Kanunla atanılan unvanlara ilişkin biyografi ve gerekçe formlarının imzalanması. (Personel Dairesi Başkanı)

ll) Her türlü onayın, birim ve görev ibarelerine ilişkin düzeltmeler hariç olmak üzere, düzeltilmesine ilişkin onaylar (Personel Dairesi Başkanı)

Birim Amiri Yardımcıları, Bağlı Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin İmza Yetkileri

MADDE 11- (1) Birim amiri yardımcıları, bağlı daire başkanları ve şube müdürlerinin imza yetkileri, birim amirleri tarafından yönergede yer alan usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla belirlenir ve bir üst amirin onayı ile yürürlüğe girer.

Özel Kalem Müdürünün İmza Yetkileri

MADDE 12- (1) Özel Kalem Müdürü tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a) Bakanın her türlü protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemeye, yürütmeye ve diğer kuruluşlarla koordine etmeye ilişkin yazılar,

b) Personelinin tüm izin onayları ile yurt içi geçici görev onayları,

c) Mevzuat gereği bizzat Özel Kalem Müdürü tarafından imzalanması ya da onaylanması gereken yazı ve onaylar,

d) Bakanın talimatıyla imzalanması uygun görülen diğer yazılar.

Bakanlık Müşavirlerinin İmza Yetkileri

MADDE 13- (1) Bakanlık Müşavirleri Bakan tarafından verilen yetki çerçevesinde işlem yaparlar.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin İmza Yetkileri

MADDE 14- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a) Bakanlığa ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerle ilgili yazılar, birimlerin faaliyetlerine ilişkin basın duyuruları

b) Bakanlığın tören ve protokol işleri ile ilgili yazılar,

c) Biriminin personeli ve hizmetleri ile Biriminin koordinatörlüğünde yürütülen diğer hizmetleri ilgilendiren yazılar,

d) Bakanlıkla ilgili olarak basında çıkan yazılar hakkında ilgili birimlerle koordine edilerek, açıklamaların basına duyurulmasıyla ilgili yazılar,

e) Personelinin tüm izin onayları ile yurt içi geçici görev onayları,

f) Bakanın talimatıyla imzalanması uygun görülen diğer yazılar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler


Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15- (1) Bu Yönergede düzenlenmeyen, sayılmayan, gruplandırılmayan ve tanımlanmayan hususlarda ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönerge hükümlerine göre işlem yapılır. Bu hususlarda, yöneticiler, hiyerarşik kademe ve unvanlar düzeyindeki görev tanımlarına göre, sorumluluklarındaki proje, rapor, karar vb. yazıları imzalamaya yetkilidir. Tereddüt halinde Bakanın vereceği yetkiye göre hareket edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

MADDE 16- (1) 06/02/2008 tarihli ve 21741 sayılı Onay ile yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve Yönerge doğrultusunda yapılan Bakan Onaylı yetki devirleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.