TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Ticari Kullanım Talepleri

18/10/2012 Tarih ve 223852 Sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
 

Sayı  :B.16.0.KVM.0.13.04.00.154.34                                                                      Konu: Ticari Kullanım Talepleri.                                                                                         

                                              

BAKANLIK MAKAMINA

            Bakanlığımıza bağlı müzeler ile bu müzelere bağlı birimler ve örenyerlerindeki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mülaj ve kopyalarının çıkarılmasına ilişkin işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 34. maddesinde yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı örenyerleri ve müzelerdeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacı ile fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalarının çıkartılması Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu hususlarla ilgili esaslar, yönetmelikte tespit olunur” hükmü doğrultusunda Bakanlığımızca yürütülmektedir.

            Söz konusu Kanun maddesine dayanılarak hazırlanan ve 26.01.1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mulaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesindeBu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müzeler ile bu müzelere bağlı birimler ve örenyerlerindeki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mülaj ve kopyalarının çıkarılması esaslarını tespit etmektir” ve 14. maddesinde “…işlemler karşılığında alınacak ücretler, 2252 sayılı Döner Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak, Bakanlıkça saptanır” ifadeleri uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yapılan işlemlerin Bakanlığımızca ücretlendirileceği hükme bağlanmış olup, bu ücretler her yıl DÖSİMM tarafından güncellenmektedir.

            Bununla birlikte kültür varlıklarımızın film, fotoğraf, matbu yayın veya çizimlerinin öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla kullanılmalarına ilişkin ücretlendirmeler mevcut halde belirlenmiş olmakla, yine tanıtım amacını ihtiva eden ticari marka ve ürünlerde, hediyelik eşya, kitap, dergi, film ve reklam gibi amaçlarla seri üretime konu olan kopyalamalarda veya birden fazla baskısı yapılan yayınlarda kullanılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesi sırasında aynı ücretlendirme oranlarının esas alınması önemli oranda gelir kaybına neden olmaktadır.

            Bu itibarla taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve bunlara ait kopya veya görsellerin tanıtım amacıyla seri çoğaltılmaları sonucunda elde edilecek gelirin bir bölümünün ayni veya nakdi olarak kazı, restorasyon, sergileme, müzecilik çalışmaları vb. faaliyetlerde ilgili Müze Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü veya Kazı Başkanı ile başvuru sahibi arasında imzalanacak bir protokol çerçevesinde kullanılmasıve hazırlanacak protokolün imzalanması için gerekli yetkilendirmenin Genel Müdürlüğümüzce yapılmasıhususunu takdirlerinize arz ederim.

 

 

                                                                                      O. Murat SÜSLÜ

                                                                                            Genel Müdür

 

 

 

    Takdirlerinize arz ederim.

            …/… 2012                                                 

                                                                                            

      Özgür ÖZASLAN                               

             Müsteşar

                                                                                                

 

OLUR

…/…/2012

                                                                        

Ertuğrul GÜNAY

    Bakan