TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2012/3021)

* 06/05/2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK

CİHAZLAR İLE BOŞ TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT VEYA

İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ ORANLARININ

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

Kesinti oranları

MADDE 1 – (1) Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

(2) Söz konusu materyallerin ve teknik cihazların;

a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, bir ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı takip eden ayın en geç onbeşinci gününe kadar,

b) Serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, CIF kıymeti üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdür.

(3) Ayrıca ikinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler tarafından ekli listede belirtilmiş olan oranlardaki kesinti tutarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgiler gümrük beyannamesinin 44 numaralı kutusuna kaydedilir. Belirtilen belgenin beyanname ekinde yer almadığı durumlarda muayene/kontrol işlemine başlanmaz.

(4) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler, anılan materyal ve teknik cihazların aylık üretim miktarlarını ve bedellerini gösterir bir liste ile kesinti tutarlarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeleri üçer aylık devrelerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek zorundadır. Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, bu Karar kapsamında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin kesinti bedellerinin yatırılıp yatırılmadığını tespit ederek yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında gerçekleştirilen bildirimlerin kontrolü neticesinde süresinde yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı anlaşılan meblağlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 2 – (1) Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden yapılacak kesinti oranlarının belirlenmesine ilişkin 22/9/2008 tarihli ve 2008/14193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

Kesinti Oranları Listesi