TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI ​

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 5 (Beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 80 (Seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puan almış 75 (Yetmişbeş) kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir).

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak.

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

e) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

2. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU

2.1. Giriş Sınavı için başvurular, 18.07.2022 tarihinden 27.07.2022 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

3. GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE YERİ

3.1. Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

3.2. Giriş sınavının yazılı bölümü 22.08.2022-23.08.2022 tarihlerinde Milli Kütüphane salonlarında (Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:4 06490 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.

3.3. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) internet adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 29.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.4. Başvurusu kabul edilmeyenler itirazlarını yazılı olarak 03.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına elden veya posta yolu ile yapabilecektir. Süresinde yapılmayan itirazlar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde ve usulüne uygun yapılan itirazlar incelenerek sonuçları 05.08.2022 tarihine kadar başvuru sistemi üzerinden bildirilecektir.

3.5. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru bilgileri çıktısını alarak ıslak imzalı başvuru bilgileri çıktısı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

3.6. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr”) gönderilecek olup bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3.7. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4. YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi).

b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı, Medeni Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar).

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Kamu Borçları).

ç) Muhasebe (Genel Muhasebe).

d) Kompozisyon (kültür ve turizm konularına dair kompozisyon).

e) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

5. DEĞERLENDİRME

5.1. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 50 (Elli) olmak üzere ortalama 70 (Yetmiş) puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Yazılı sınavda ortalama 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan alan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

5.2. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) resmi internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

5.3. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.

5.4. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından “Ekonomi” yönünden 25 (Yirmibeş) puan, “Maliye” yönünden 25 (Yirmibeş) puan, “Hukuk” yönünden 25 (Yirmibeş) puan, “Genel Kültür” yönünden 15 (Onbeş) puan, “Zeka, kavrama, muhakeme, konuşma yetenekleri ile aday hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ve tutum ve davranışları yönünden yapılan inceleme sonuçları”nın değerlendirmesi sonucunda 10 (On) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden not verilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakatta başarılı sayılmak için, giriş sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 (Yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (Yetmiş) olması şarttır.

5.5. Adayın giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavlardan 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan alınması şarttır.

5.6. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu halde de eşitlik devam ediyorsa giriş sınavına esas KPSS puanı esas alınır. Başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar aday asıl olarak belirlenir. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa başarı sıralamasına göre yedek aday belirlenebilir.

5.7. Giriş sınavından 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ

6.1. Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) internet adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.2. Başkanlıkça, başarılı olan adaylara giriş sınav sonucu başvuru sisteminde belirttikleri adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

6.3. Giriş sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, giriş sınav kurulunca itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir. Giriş sınav kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Karar, tutanağın Başkanlığa sunulduğu tarihten itibaren ilgiliye yedi iş günü içerisinde bildirilir.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir.

7.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu değildir.

7.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

8. BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden temin edilebilir.

 

İLETİŞİM     :

E-Posta           : https://teftis.ktb.gov.tr

Telefon           : (0312) 470 56 00

Adres : Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2/7 06050 Ulus-Altındağ/ANKARA

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.