TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31427

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –13/11/2020tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 12ncimaddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Su altı ve su üstü sportif faaliyetler,18/12/1981tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca belirlenmiş alanlar ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit alanlarında yapılamaz ve yapanlar hakkında Alan Başkanlığınca 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümleri uyarınca da işlem yapılır.”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2020

31303