TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31469

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –8/12/2018tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “1 Eylül” ibaresi “15 Ağustos”olarak, “30 Haziran” ibaresi “30 Mayıs” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 Temmuz” ibaresi “15 Haziran” olarak, “31 Temmuz” ibaresi “15 Temmuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Bir önceki sanat sezonunda aşağıda sayılan meslek kodlarından en az bir personel çalıştırdığına dair SGK İşe Giriş Bildirgesi.

1)2641.06Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturg.

2)2641.07Dramatik Metin Yazarı.

3)2641.11Oyun Yazarı.

4)2653.01Dans Sanatçısı/Dansçı.

5)2653.02Koreograf.

6)2654.04Yapımcı-Tiyatro.

7)2654.21Yönetmen.

8)2655.02Anlatıcı.

9)2655.05Tiyatro Oyuncusu.

10)2655.06PandomimOyuncusu.

11)2659.01Karagöz Sanatçısı.

12)2659.02Kukla Yapımcısı ve Oynatıcısı.

13)2659.11Stand-upKomedyeni.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağını belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden Bakan onayı ile belirlenecek birer temsilci ile tiyatro alanından bireysel başvurular dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek dört kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden müteşekkil bir Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.”

“(2) Komisyon üyelerinin görev süreleri bir yıl ile sınırlı olup Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tekrar görevlendirilebilirler.

(3) Komisyon üyeleri değerlendirme yaptıkları projelerde herhangi bir unvanla yer alamazlar. Aksi halde değerlendirme yaptığı projede herhangi bir unvanla yer alan komisyon üyesinin tekrar görevlendirmesi yapılmamak üzere üyeliği sonlandırılır ve ilgili projenin sahibi özel tiyatro için bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Başvuru sahibi özel tiyatronun salonu bulunup bulunmadığı, varsa kapasitesi.

ğ)Projede görev alacak icracı ve yaratıcı sayısı.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “20” ibaresi “15” olarak, “15” ibaresi “10” olarak değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “sanat sezonu bitiminde 1 Temmuz tarihinden en geç 10 Temmuz” ibaresi “5 Haziran” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari oyun sergileme sayıları;pandemi, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde Ülke çapında ya da bölgesel olarak Bakan onayı ile belirlenir.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “1 Ağustos” ibaresi “1 Temmuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “10 Temmuz” ibaresi “5 Haziran” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/12/2018

30619

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/5/2020

31118

2-

7/4/2021

31447