TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun        25/05/2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan mevzuat değişikliklerinden Bakanlığımızı ile ilgili olabilecek bazı değişikliklere aşağıda yer verilmiştir: 

MADDE 7 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 28 – Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde geçici 25 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “orta vadeli mali plan,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve malî plan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 16 ncı maddesinin başlığında yer alan “, malî plan” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “de kapsayacak şekilde onaylanan” ibaresi “, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “program ve malî planda” ibaresi “programda” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Orta vadeli malî planı” ibaresi “Orta vadeli programı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8 – Mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa yapılmış sayılır.”

MADDE 10 – 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin 9 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Cetvele 9 uncu sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 10 uncu sıra eklenmiş ve mevcut sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“9) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”

“10) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”