TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31515

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ VE

KONTROLÖR YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME

VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –20/10/2006tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,10/7/2018tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Koordinasyon sağlamak üzere, en az beş yıl kontrolör, müfettiş ve iç denetçi kadrolarında görev yapmış olanlar arasından Bakan Onayı ile görevlendirilen personeli,

ç) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

d) Genel Müdür: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,

f) Kontrolör: Kültür yatırım ve girişimleri ile turizm yatırım ve işletmelerini denetlemekle görevli Bakanlık merkez teşkilatında stajyer kontrolör, kontrolör ve baş kontrolör unvanı ile çalışan denetim elemanlarını,

g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifadeeder.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 –(1) Genel Müdürlükte kontrolöre ihtiyaç duyulması halinde ilgili Bakan Yardımcısı ile Genel Müdür ve Personel Genel Müdürü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alınacak stajyer kontrolör sayısı belirlenir. Alınan karar Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) Bakan onayında; sınav sonucunda belirlenecek yedek aday sayısı, sınav sonucunun ne kadar süreyle geçerli olacağı hususlarına yer verilir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Türkiye genelinde yayınlanantirajıen yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verilmek suretiyle duyurulur.” ibaresi “, Bakanlık internet sitesinde ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde yayımlanır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Yazılı sınav ve yazılı sınavda başarılı olan adaylara sözlü sınav uygulanmak,

b) Sadece sözlü sınav uygulanmak,”

“(2) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, atama izni alınmış kadro kontenjanının dört katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday sözlü sınava davet edilir.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,

2) Fakültelerin Mimarlık Bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,

mezunolmak.”

“g) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’denen az (C) seviyesinde not almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 –(1) Başvurular; elden veya posta yoluyla kabul edilebileceği gibi elektronik ortamda da yaptırılabilir. Başvuru yöntemi ilanda belirtilir.

(2) Başvuruda ilanda belirtilen belge ve bilgilenir istenir.

(3) Başvuruların elektronik ortamda kabulünün mümkün olmaması durumunda, giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan ilanda belirtilen belgeleri elden veya posta yoluyla teslim etmesi istenir.

(4) Adaylar, Genel Müdürlüğe son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvururlar. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 –(1) İlgili Bakan Yardımcısı onayı ile Genel Müdürlük tarafından kontrolörler arasından seçilecek bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu kurulur. Ayrıca kontrolörler arasından iki yedek üye belirlenir.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 12ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü” ibaresi “Yazılı sınav yapılması durumunda Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oylama yapılarak karar alınması gereken durumlarda kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karşı oylar gerekçeleriyle belirtilir.

(4) Sınav komisyonu ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar ve yerlerine yedek üyeler komisyonda görev yapar.”

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, Millî Eğitim Bakanlığına ya da üniversitelere yaptırılabilir. Bu takdirde sınavın uygulanma şekli, değerlendirilmesi ve sınava ilişkin diğer hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.”

MADDE 13 –Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 –(1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

a) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası.

2) Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku).

3) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar).

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku).

5) İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı).

b) İktisat;

1) Mikro İktisat.

2) Makro İktisat.

c) Maliye;

1) Kamu Maliyesi.

2) Maliye Politikası.

ç) Genel kültür, genel yetenek.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

a) Mimarlık Bilgisi.

b) Bina Bilgisi.

c) Yapı Bilgisi.

ç) İmar Hukuku.

d) Genel kültür, genel yetenek.”

MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yazılı sınavın Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM veya üniversitelere yaptırılması durumunda, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen işlemler ilgili kurum veya kuruluş tarafından yürütülür.”

MADDE 15 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerindendeğerlendirilerek, ayrıayrıpuan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, sınav komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrıayrıtutanağa geçirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir.”

“Sınav komisyonu tarafından, yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday listesi belirlenir.”

MADDE 16 –Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Verilen sürede belgelerini teslim etmeyenler veya atamaları yapılmış olmasına rağmen süresinde göreve başlamayan adayların yerine, Bakan Onayında belirtilen sınav sonuçlarının geçerlilik süresinin sonuna kadar, başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların ataması yapılır.”

MADDE 18 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “onsekizay” ibaresi “bir yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 –Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tez hazırlanması

MADDE 24/A –(1) Stajyer kontrolörlere, on iki aylık fiili hizmet süresini tamamlamalarından itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlük tarafından tez konusu verilir. Tezler en geç yirmi altı aylık fiili hizmet süresinin sonunda Başkanlığa teslim edilir.

(2) Tez jürisi; Bakanlık Makamı onayı ile Kurul Başkanı ve ikibaşkontrolördenoluşur. Kurul Başkanı jürinin başkanıdır. Ayrıca ikibaşkontrolöryedek üye olarak belirlenir. Üniversite öğretim üyeleri arasından jüriye üye alınabilir.Başkontrolörlerarasından bir kişi stajyer kontrolörün tez danışmanı olarak görevlendirilir.

(3) Tez jürisi iki ay içerisinde tezi değerlendirerek stajyer kontrolörü tez savunmasına çağırır. Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrıayrınot verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyen stajyer kontrolörlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları ya da tezlerinde tespit edilen eksiklikleri gidererek yeniden sunmaları için üç ay ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler yeterlik sınavına alınmaz. Bu kişiler stajyer kontrolör unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 20 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınava katılacak stajyer kontrolörlerin görevli olduğu genel müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile görevli bulunduğu yerin genel müdürü,” ibaresi “Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayıile,Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 –Aynı Yönetmeliğin 26ncımaddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Stajyer kontrolörler, aylıksız izin, toplam 3 ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıllık stajyer kontrolörlükte fiilen geçen yetişme döneminden sonra, son üç yıl içinde disiplin cezası almamış olması şartıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.”

“(8) Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, sınav tarihinden itibaren üç ay sonra sınava alınır. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar stajyer kontrolör unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 22 –Aynı Yönetmeliğin 27ncimaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kontrolörlüğe,10/7/2018tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında AtamaUsûllerineDair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6ncımaddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdemlerinden sayılır.”

MADDE 23 –Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 –Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (i) bendinde yer alan “görevli bulunduğu genel müdürlükte,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kontrolörlerin kendi aralarındaki koordinasyonunu sağlamak üzere bir başkan görevlendirilir.

(2) Başkan, Genel Müdürün teklifi ve Bakan Onayı ile en az beş yıl kontrolör, müfettiş ve iç denetçi kadrolarında görev yapmış olanlar arasından görevlendirilir ve doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışır.

(3) Gerekli görüldüğü hallerde, Başkana yardımcı olmak üzere, en az beş yıl kontrolör, müfettiş ve iç denetçi kadrolarında görev yapmış olanlar arasından yeterli sayıda Başkan Yardımcısı, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile görevlendirilebilir.”

MADDE 25 –Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10/5/2005tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği,” ibaresi “31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik,” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “görevli bulundukları” ibaresi ile (e) bendinde yer alan “Görevli bulunduğu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Yönetmeliğin 24/A maddesi9/7/2018tarihinden önce mesleğe giren stajyer kontrolörler için uygulanmaz.”

MADDE 27 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2006

26325

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2006

26336

2-

4/2/2010

27483

3-

31/12/2011

28159

4-

24/12/2013

28861

5-

17/10/2018

30568