TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Ekim 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31634

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –22/10/2019tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören öğrenci gruplarına satılan” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri tarafından satın alınan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/10/2019

30926