TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31655

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 –Bu Yönetmelik;

a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin; şekli, bastırılması, dağıtılması ve kullanılmasına ait esasları,

b) Yardım toplama faaliyetinde bulunacakların başvurularında bulunması gereken hususları ve eklenecek belgeleri,

c) İnternet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerini,

ç) İlgili Kanunların uygulanmasına ilişkin diğer hususları,

kapsar.

2860 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan dernek, vakıf ve kulüplerin kendi statülerine göre üyeleri veya diğer kişilerden alacakları bağış ve yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 –Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni yardım: Nakit ve nakit benzeri dışındaki tüm maddi varlıklarla yapılan yardımları,

b) Bağış: Bir kişinin veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisine veyahut kamu kurum ve kuruluşuna kendi iradesiyle ve herhangi bir karşılık beklemeksizin vermesini,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

d) Kanun: 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununu,

e) Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,

f) Sorumlu kurul: Yardım toplama faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde en az üç kişiden, tüzel kişilerde yönetim organlarından oluşan kurulu,

g) Nakdi yardım: Nakit ve nakit benzeri olarak yapılan yardımları,

ğ) Yardım: Bir kişinin veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını gidermek maksadıyla doğrudan veya dolaylı olarak talep edilmesi hâlinde karşılıksız veya ödünç olarak vermesini,

h) Yardım toplama: Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu yararı gözetilmek ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere, izin alınması veya bildirimde bulunulması kaydıyla belirli süre ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yardım istenmesini,

ı) Yardım toplama faaliyeti: Yetkili makama başvuru ile başlayan, yardımların toplanması, kaydı, muhafazası, amacına uygun bir şekilde sarf edilmesi, kesin hesabın çıkarılması ve ilgili diğer iş ve işlemleri kapsayan süreci,

i) Yetkili makam: 2860 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek olan izin vermeye veya bildirimi kabul etmeye yetkili valilik veya kaymakamlığı,

ifade eder.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “yetkili makamlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “faaliyet sonunda Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) formu ile” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu form yardım toplama faaliyetinin yıllara sari olması halinde her takvim yılının sonunda verilir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Başvuru” olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “bir dilekçeyle” ibaresi “Yardım Toplama Başvuru Formu (Ek-1) ile” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Müracaat dilekçelerinde” ibaresi “Başvuruda” olarak ve üçüncü fıkrasında yer alan “müracaat dilekçesine” ibaresi “başvuru formuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “Müracaatın” ibaresi “Başvuruların” olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Müracaat dilekçeleri” ibaresi “Başvurular”, “dilekçe” ibaresi “başvuru” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yardım toplama izni verilenlerin, internet ortamı dâhil yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılması zorunludur. Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazmakla yetinirler.

Bankada hesap açmak veya elektronik olarak işleme tâbi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşlar, yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere açılacak hesap numaralarını, SMS numaralarını ve benzeri bilgileri izni takip eden otuz gün içinde izin veren makama bildirirler.

Yardım toplama izni verilenlere ilişkin bilgiler izin veren makam ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanabilir.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “fotoğraflı bir kimlik belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Ek-2)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-1’de” ibaresi “Ek-3’te” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13 –Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler en geç on beş günde bir topladıkları yardımı sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorundadırlar. Ancak toplanan yardım miktarının bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar için yirmi beş bin Türk Lirasını aşması halinde toplanan para bu süre beklenmeksizin saymana teslim edilir veya bankaya yatırılır. Bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar için ise toplanan yardım miktarının on bin Türk Lirasını aşması halinde toplanan para bu süre beklenmeksizin bankaya yatırılır.

Birinci fıkrada belirtilen parasal tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır. Ancak güncellemede bir Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Kesin Hesap, Bildirim ve Denetim” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kesin hesabın verildiği tarihten itibaren doksan gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) izin veren makama bildirilir. Yardım toplama amacına ilişkin harcamaların bu süre içinde tamamlanamaması durumunda izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilir.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

İş ve İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması

Ek Madde 1 –Genel Müdürlük, bu Yönetmelik gereğince izin veren makama yapılacak başvuruların, verilecek bildirimler ve diğer iş ve işlemlerin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında yapılması hususlarında izin vermeye, başvuruların, bildirimlerin ve diğer iş ve işlemlerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

Elektronik ortamda gönderilen başvuru ve bildirimler, hukuki sonuçları bakımından kağıt ortamında gönderilen başvuru ve bildirimler ile aynı sonuçları doğurur.”

MADDE 11 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 eklenmiştir.

MADDE 12 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.