TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 –27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Tahsisli kamu arazilerinde yer alan tesisler hariç olmak üzere, “yapı kayıt belgesine istinaden düzenlenmiştir” ibaresi şart kapsamında değerlendirilmez. Birden fazla parselde yer alan tesisler için ibraz edilen birden fazla işyeri açma ve çalışma ruhsatı uygun görülür.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınıfı olan tesislere ilişkin belgelendirme denetimlerinde; tesislerin, değerlendirme formunda tür ve sınıfı için belirlenen asgari puanı aşması, ancak Yönetmelikte tür ve sınıfı için belirtilen niteliklerde eksiklik bulunması halinde, (d) bendi kapsamında yapılan tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde eksikliklerin giderildiğine ilişkin başvuru yapılması durumunda, yapılacak olan ikinci denetimde değerlendirme formu uygulanmaksızın sadece tebliğ edilen eksikliklerin giderilip giderilmediğinin tespiti yapılır.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınıfı olan turizm yatırımı belgeli tesislerde yapılan belgelendirme denetimlerinde;

1) Tür ve sınıfı için belirlenmiş olan nitelikleri sağlayan tesisin değerlendirme formunda sınıfı için belirlenmiş asgari puanı aşamaması durumunda, belge sahibine tesisin değerlendirme formunda belirlenen puan barajını aşmasına yönelik düzenleme yapması için bir defaya mahsus üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda yapılan belgelendirme denetimi sonucunda tesisin sınıfı için belirlenmiş olan puan barajını aşması ve tür ve sınıfı için belirlenmiş olan nitelikleri sağlaması halinde belgelendirme işlemleri yürütülür. Aksi takdirde Kanunun 34 üncü maddesi gereği işlem yapılır.

2) Tesisin değerlendirme formu uygulamasında sınıfı için belirlenmiş olan puan barajını aşması, ancak tür ve sınıfı için belirlenmiş olan niteliklerde eksiklik olduğunun tespit edilmesi durumunda belge sahibi Kanunun 32 nci maddesi kapsamında uyarılır ve eksikliklerin giderilmesi için bir defaya mahsus üç ay süre verilir. Verilen süre içerisinde belge sahibinin tebliğ edilen eksiklikleri giderdiğine ilişkin başvuru yapması durumunda, yapılacak olan ikinci denetimde değerlendirme formu uygulanmaksızın sadece tebliğ edilen eksikliklerin giderilip giderilmediğinin tespiti yapılır. Yapılan denetim sonucunda tesisin eksiklikleri giderdiğinin tespiti halinde belgelendirme işlemleri yürütülür. Aksi takdirde Kanunun 34 üncü maddesi gereği işlem yapılır. Üç aylık süre içinde başvuru yapılmaması durumunda, sürenin sona ermesinden sonra Bakanlıkça resen yapılacak belgelendirme denetiminde eksikliklerin giderildiğinin tespiti halinde değerlendirme formu uygulanır. Eksikliklerin giderilmediğinin tespiti durumunda ayrıca değerlendirme formu uygulanmaz. Bu denetimde tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan puan barajını aşamaması ve/veya tür ve sınıfı için belirlenen niteliklerinde eksiklik olması durumunda Kanunun 34 üncü maddesi gereği işlem yapılır.

3) Tesisin değerlendirme formu uygulamasında sınıfı için belirlenmiş olan puan barajını aşamaması ve tür ve sınıfı için belirlenmiş olan niteliklerde eksiklik olduğunun tespit edilmesi durumunda belge sahibi Kanunun 32 nci maddesi kapsamında uyarılır ve tesisin değerlendirme formunda belirlenen puan barajını aşmasına yönelik düzenleme yapması ve eksikliklerin giderilmesi için bir defaya mahsus üç ay süre verilir. Verilen süre sonunda yapılan belgelendirme denetimi sonucunda tesisin sınıfı için belirlenmiş olan puan barajını aşması ve tür ve sınıfı için belirlenmiş olan nitelikleri sağlaması halinde belgelendirme işlemleri yürütülür. Aksi takdirde Kanunun 34 üncü maddesi gereği işlem yapılır.”

“(3) Kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerin turizm işletmesi belgesine geçişi değerlendirme formu uygulanmaksızın yapılacak denetim sonucuna göre gerçekleştirilir.”

“Belge düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin Bakanlıkça verilen otuz günlük süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince idari para cezası uygulanarak son kez 30 gün süre verilir. Verilen süre sonunda da yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince işlem yapılır.”

MADDE 4 –Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “ortaklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ait mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesi veya” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yönetmelikte ve bu fıkrada sayılan bilgi ve belgelere ek olarak, tesisin dış görüntüsü dahil olmak üzere tüm mahallerinin çekimlerini içeren, geniş/yatay formatta video dosyası sunulur.”

MADDE 5 –Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tesisin sahip olduğu özelliklere ilişkin bilgi ve/veya belgeler.

c) Tesisin dış görüntüsü dahil olmak üzere tüm mahallerinin çekimlerini içeren, geniş/yatay formatta video dosyası.”

MADDE 6 –Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tesisin dış görüntüsü dahil olmak üzere tüm mahallerinin çekimlerini içeren, geniş/yatay formatta video dosyası.”

MADDE 7 –Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Salon ve mutfak alanları Yönetmelikte belirtilen asgari kapasite ve büyüklük şartını sağlamayan gastronomi tesislerine ilişkin başvurular Değerlendirme Kuruluna sunulmaksızın reddedilir.”

MADDE 8 –Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasına “edilmeksizin” ibaresinden sonra gelmek üzere “belge sahibi ile alt ünite işletmecisi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ve alt işletmeciye dair” ibaresi eklenmiş ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Turizm işletmesi belgeli özel tesisler, özel konaklama tesisleri, gastronomi tesislerinde belge devri veya ana faaliyet konusuna ilişkin kiracı/işletmeci şerhi taleplerinde belgelerin incelenerek uygun bulunması sonrasında tesis mahallinde denetim yapılır. Yapılan denetimde tesisin belgelendirilmesine esas fiziki ve işletme özelliklerini koruduğunun tespit edilmesi halinde Değerlendirme Kuruluna sunulmaksızın belge devri/işletmeci şerhi gerçekleştirilir. Denetimde belgelendirilmesine esas fiziki ve işletme özelliklerinde değişiklik olduğunun tespiti durumunda yeni belge düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu Değerlendirme Kuruluna sunulur.”

MADDE 9 –Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Beyan edilen tüm üniteleri içeren kapasite,”

“(6) Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamındaki tesislere düzenlenecek kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgelerinde dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan ifadelere ek olarak “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN DEĞİŞİK 5 İNCİ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASINA TABİDİR” ifadesine yer verilir.”

MADDE 10 –Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerinde açık ve kapalı yüzme havuzlarının en az birer adedinde bedensel engelli müşterilerin havuzu kullanmasına olanak sağlayan havuz asansörü yapılır. Bu tesislerden denize kıyısı bulunan ve iskele ve benzeri düzenlemeler olmaksızın denize doğrudan kumsaldan girilenlerde ise oda sayısının yüzde biri oranında bedensel engelli müşterilerin denize ulaşmasını ve denize girmesini sağlayacak özelliklere sahip engelli plaj sandalyesi bulundurulur.”

MADDE 11 –Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Yapılan denetimlerde belgesindeki isimden farklı isimle tanıtıldığı tespit edilen tesislere, tespit edilen ismin Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda 30 gün içerisinde başvurulmaması veya belgedeki ismin kullanılacağına ilişkin başvuru yapılmaması durumunda tespit edilen isim esas alınarak tesisin belgesinin güncelleneceği bildirilir. Tespit edilen ismin Bakanlıkça uygun görülmemesi durumunda 30 gün içerisinde belgedeki isme dönülmesi veya yeni isim için başvuru yapılması istenilir.”

MADDE 12 –Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık tarafından tahsisli kamu taşınmazlarında yer alan turizm yatırımı belgeli tesisler için 8 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler üç aydan az olmamak üzere, Arazi Tahsis Dairesi tarafından bildirilecek süre esas alınarak uygulanır.”

MADDE 13 –Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Erişilebilirlik düzenlemelerine uyum

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu olan konaklama tesislerinin, 21 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen erişilebilirlik düzenlemelerine 31/12/2022 tarihine kadar uyum sağlaması zorunludur.”

MADDE 14 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 –Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2019

30961

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/2/2021

31401

2-

5/3/2021

31414

3-

7/4/2021

31447