TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Aralık 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31705(2. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –19/6/2007tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12ncimaddesinin beşinci fıkrası ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE –onikiaylık ortalamalara göre yüzde değişim)” ibareleri “kanuni faiz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin geçici 2ncimaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte halen devam eden bir yıldan uzun süreli tarımsal amaçlı sözleşmelerde ikinci ve izleyen yıllar bedellerinin; mevcut sözleşmeler yenilenmeksizin, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre hesaplanarak tahsil edilir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin Ek-18’inin 7ncimaddesinin üçüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibareleri “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE –onikiaylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2007

26557

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/7/2007

26594

2-

6/12/2007

26722

3-

16/4/2008

26849

4-

14/3/2009

27169

5-

24/4/2010

27561

6-

10/4/2011

27901

7-

11/9/2014

29116

8-

22/9/2016

29835

9-

14/10/2016

29857

10-

12/11/2016

29886

11-

24/5/2017

30075

12-

21/7/2017

30130

13-

3/7/2018

30467

14-

21/2/2019

30693

15-

1/8/2021

31555