TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5393 sayılı Belediye Kanununda Yapılan Değişiklikler     24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ek 2'nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
 
     Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerleri için, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri tarafından su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tariflerini geçemez.

    Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerlerinde 5686 sayılı Jeotermel Kaynaklar ve Doğal Mineralli Kanununda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın müze ve ören yerlerinde elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması için uygulanacak tarife, tüketim miktarına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri,  belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin aynı dönemdeki su tarifesinde  kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesinin yüzde onunu geçemez. 

     3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
     GEÇİCİ MADDE 12- Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerlerinde su ve atık su bedeli ile 5686 sayılı Kanunda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması için büyükşehir belediyeleri,  belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince uygulanan ve tarifelerden kaynaklanan alacak asıllarının yüzde ellisinin peşin ödenmesi kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle su ve atık su, gaz jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı, faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feriler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zam dahil)  ile bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'ilerinin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zam dahil) tahsilinden vazgeçilir; varsa başlatılmış icra takipleri düşer, açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama giderleri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ve infaz edilen edilmeyen mahkeme kararlarına konu alacaklar hakkında da bu madde uygulanır ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tahsilinden vazgeçilir. 


Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız