TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


6831 Sayılı Orman Kanununda Yapılan Değişiklikler     24/12/2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 1''nci maddesi ile 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun ek 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmidokuz" ibaresi "yirmi" şeklinde değiştirilmiştir. 

     Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 2'inci maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16'ncı maddesinde aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
     "Bu madde hükümleri bu Kanunun 16'ncı, 17'nci ve 18'inci maddelerine göre izin verilen orman alanları ile 23'üncü, 24'üncü ve 25'inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanlarında, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanlarında, Orman Genel Müdürlüğünün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanlarında, tohum bahçesi,tohum meşceresi,gen koruma ormanlarında ve özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanlarında uygulanmaz." 

     Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 3'üncü maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
    GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla ek 8'inci maddeye yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış kiralama işlemleri hakkında uygulanmaz. 

     Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.