TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

*12/0372010 tarih ve 27519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, değişiklikler yönetmelik metnine işlenmiştir.
 

Karar Sayısı : 2010/192

             Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 27/1/2010 tarihli ve 2375 sayılı yazısı üzerine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre,  Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                  F. ÇELİK                           A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N.ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                 C. YILMAZ                           C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                       Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                       A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                            R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                            N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                      Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”


MADDE 2
- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin; birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “18/7/1984” ibaresi “13/12/1983” olarak değiştirilmiş, anılan fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “kadrolar” ibaresi “kadrolara” olarak değiştirilmiş, anılan fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,”

“f) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımalarıkaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,”


MADDE 3-
Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”


MADDE 4
- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “APK Uzmanı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


MADDE 5-
Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin

Madde 7- Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler.”


MADDE 6-
Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”


MADDE 7
- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 9- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.”


MADDE 8
- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya, (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş; mevcut (g) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) İlan edilen kadro veya pozisyonların tâbi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,”

“f) Halkla ilişkiler,”

“g) Etik davranış ilkeleri,”

“Kurumların düzenleyecekleri eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.”

“Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”  


MADDE 9-
Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav şartı ve atama

Madde 11-Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir..”


MADDE 10
- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurum ve kuruluşlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırırlar. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından talep edilmesi hâlinde, bu kurumların görevde yükselme eğitim ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları İçişleri Bakanlığınca merkezî olarak yaptırılabilir. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi hâlinde, bu kurumların personelinin eğitimleri ve/veya sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezî olarak yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”


MADDE 11
- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Kurumlar, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.”


MADDE 12-
Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

Madde 14- Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”


MADDE 13-
Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline” ibaresi “alt görevlerde bulunma süresi ve disipline” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 14-
Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle, maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.”

“Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”


MADDE 15
- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”


MADDE 16
-Aynı Yönetmeliğe, ekte yer alan “Personel Değerlendirme Formu” eklenmiştir.


MADDE 17-
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 657 sayılı Kanuna tabi personeline ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair yönetmeliklerini, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yürürlüğe koyar.

10 uncu maddede yapılan değişiklikle öngörülenilave derskonularına ilişkin ders notları hazırlanıncaya kadar, görevde yükselme eğitimleri, ortak konulara ilişkin mevcut ders notları esas alınarak gerçekleştirilir.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi bitmiş olan görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.”


MADDE 18-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 19-
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

                               Tarihi                                                                          Sayısı

18/4/1999

23670

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

                                       Tarihi                                                                  Sayısı

1-

30/5/1999

23710

2-

21/12/2000

24267

3-

28/12/2004

25684

4-

1/4/2005

25773

5-

27/10/2005

25979

6-

21/1/2006

26056

7-

4/10/2006

26309

 

 

 

EK-1

PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

 

Sicil No

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Ölçüt Puanı

Adayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En üst öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a) Önlisans

b) Üç Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

ç) Yüksek Lisans

d) Doktora

 

     

4

6

8

10

12

2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin; (İşçi statüsü ve geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil.)

a) On yıla kadar (on yıl dâhil) her bir yılı için

b) On yıldan sonraki her bir yılı için

 

1

0,15

3.18/4/1999 tarihinden sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş olan; (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa,  sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

 

 

1

2

4. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS); (Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, değerlendirme sadece bir dil için yapılacak ve görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde alınan KPDS sonuç belgesi dikkate alınacaktır.)

a) (E) alanlara

b) (D) alanlara

c) (C) alanlara

ç) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

5. Alınan disiplin cezalarından;

a) Her uyarma için

b) Her kınama için

c) Her aylıktan kesme için

ç) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-1

-2

-4

-6

6. Görevde yükselme eğitimine mazeretsiz katılmadığı için sınava girme hakkını kaybeden ya da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına mazeretsiz katılmayanlara;

a) Mazeretsiz olarak katılmadığı ilk eğitim veya sınav için

b) Mazeretsiz olarak katılmadığı sonraki her eğitim veya sınav için

 

 

 

-2

-3

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam