TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(35 nolu İlke Kararı) Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 

 

Toplantı No. ve Tarihi   : 3 10/04/2012                                         

                                                                                     

Karar No. ve Tarihi       : 35 10/04/2012                                 Toplantı Yeri

                                                                                                 ANKARA

 

 

DEPREMDE HASAR GÖREN TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

İLE SİT ALANLARI VE ETKİLEŞİM-GEÇİŞ SAHALARINDAKİ YAPILARDA

YAPILACAK UYGULAMALARA İLİŞKİN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

 

 

Ülkemizin önemli bir kesiminin deprem bölgesinde yer alması nedeniyle, sit alanlarındaki yapılar ile sit alanları dışındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının depremlerde hasar gördüğü, yıkılarak can ve mal kaybına sebebiyet verdiği belirlenmiştir.

Bu nedenle;

• Deprem sonucu hafif hasar gören, tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılar ile sit alanında veya etkileşim-geçiş sahasında yer alan yapıların tadilat ve tamirat başvurularına ilişkin konuların ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya KUDEB tarafından öncelikle incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasına,

• Esaslı onarıma ihtiyaç duyulan tescilli taşınmaz kültür varlıkları için hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve diğer belgelerin Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına, Koruma Bölge Kurulunun onayladığı proje ve koşullarda uygulamanın gerçekleştirilmesine,

• Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu ve yıkılma tehlikesi arz ettiği (mail-i inhidam) ilgili idareler tarafından belirlenen yukarıda bahsi geçen yapıların belediye veya valilik tarafından boşaltılmasına,

• Gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin ilgili valilik ve belediyesince alınmasından sonra, yapıya ilişkin elde edilebilecek belgelerle birlikte (statik rapor, fotoğraflar vs.) konunun Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine ve kurulca öncelikle (gerekirse ek gündem oluşturulmak suretiyle) değerlendirilmesine,

• Yapının mevcut fiziksel durumuna bağlı olarak yapıya uygulanacak müdahalenin biçimi ve niteliğinin Koruma Bölge Kurulunca belirlenmesine,

Kurulumuzca alınan 7/2/2012 tarih ve 24 sayılı İlke Kararının iptal edilmesine,

karar verildi.