TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(737 nolu İlke Kararı) Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Koleksiyoncuların Envanterinde Bulunan Taşınmaz Ve Taşınmaz Parçaları İle İlgili İlke Kararı

Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun

Koleksiyoncuların Envanterinde Bulunan

Taşınmaz Ve Taşınmaz Parçaları

İle İlgili İlke Kararı

             Toplantı No. ve Tarihi     :  76        01.11.2007                                            Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi         :  737      01.11.2007                                             ANKARA

             Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve bunlara ait parçalarının taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu faaliyetine konu olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu taşınmazların koleksiyonculuk faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği ve söz konusu uygulamanın hukuken mümkün olmadığı 11.03.2005 ve 29917 sayılı genelge ile ilgili Valiliklere bildirilmiştir.

             Ancak anılan genelgenin dağıtımı sonrasında bazı koleksiyoncularca hukuki yollara başvurularak söz konusu genelge hakkında yürütmenin durdurulması talep edilmiştir.

             Söz konusu genelge hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Danıştay Altıncı Daire tarafından 2005/5139 esasındaki 13.11.2006 tarihli 2006/5193 sayılı red kararı verilmiş, söz konusu eserlerin müzelere teslimini öngören ve teslim etmeyenler hakkında 2863 sayılı Kanunun 73. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulması 30.01.2007 tarihli ve 14430 sayılı genelge ile Valiliklerden istenmiştir.

             Müze Müdürlüklerince anılan genelge kapsamındaki uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığının bildirilmesi üzerine konu Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine iletilmiş ve konu hakkında 17.04.2007 tarih ve 66537 sayılı yazıda 2863 sayılı Kanun uyarınca taşınmaz parçasının in-situ konumdaki yerine eklenmesinin uygun olacağı, ancak bu tür parçaların menşelerinin mutlak bir şekilde belli olmayabileceği dikkate alınarak, bu konumdaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili ilkeleri belirlemeye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu yetkili bulunduğundan, bu hususta bir ilke kararının alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

             Bu itibarla, mevcut halde koleksiyoncu envanter kayıtlarında Danıştay Altıncı Daire tarafından alınan 2005/5139 esasında kayıtlı 5193 no’lu ve 13.11.2006 tarihli karar doğrultusunda yasa dışı bir şekilde yer almış olduğu belirtilen taşınmaz nitelikteki kültür ve tabiat varlıklarının, korunmak üzere müzelere alınması ya da tespitinin mümkün olması halinde esas kullanıldığı veya tamamlayıcısı olduğu ortama konulması hususunun ilgili Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek, oluşturulacak karar doğrultusunda  uygulamada bulunulması gerektiğine,

             Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 11.03.2005 tarih ve 29917 sayılı genelgesinin yayımlandığı tarihe kadar Devlet Müzeleri denetimindeki koleksiyoncular tarafından envanter defterlerine kaydedildiği anlaşılan taşınmaz kültür ve tabiat varlığı veya bu nitelikteki bir bütünü tamamlayan unsurların ilgili Devlet Müzelerinin bilgisi dahilinde bulunmalarına rağmen mevcut halde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri ve gerekse bu Kanuna dayalı "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince ayrıca Danıştay 6. Daire’nin 2005/5139 esasında kayıtlı 5193 no’lu ve 13.11.2006 tarihli kararı gereği birlikte değerlendirildiğinde bu tür varlıkların kayıt altında bulunsa bile Devlet Müzelerine devrinin zorunlu olduğuna,

             karar verildi.