TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(730 no.lu ilke kararı)- Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Kültür Ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar İle İlgili İlke Kararı

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ MEZARLIK

ALANLARINDAKİ AĞAÇLAR İLE İLGİLİİLKE KARARI

 Toplantı No. ve Tarihi   :         75    19/6/2007                            Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi        :       730    19/6/2007                            ANKARA

             Danıştay 6. Dairesinin 11/11/1997 gün ve 1996/3313 esas, 1997/4875 sayılı kararı doğrultusunda alınan 14/7/1998 tarih ve 592 sayılı ''Yakın Geçmişimize Ait Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar''a ilişkin ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

             Geçmişimize ait bir saygı ve bağlılığın ifadesi olan, kültür ve/veya tabiat varlığı olarak tescilli mezarlıklarımızda yer alan ağaçlar ve peyzajla ilgili düzenlemelerin koruma bölge kurulunda değerlendirilmesi gerektiğine,

             14/7/1998 tarih ve 592 sayılı ilke kararının iptaline,

                karar verildi.