TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(716 nolu İlke Kararı) Karayolları Güzergahı Üzerinde Yer Alan Mimari Ve Tarihi Değeri Bulunan Köprülerin Tadilat, Tamirat Ve Esaslı Onarımları İle İlgili İlke Kararı (1269 nolu İlke Kararı İle Değişmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi  : 71      3/5/2006                                        Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi       : 716    3/5/2006                                         ANKARA

İLKE KARARI

KARAYOLLARI GÜZERGAHI ÜZERİNDE YER ALAN MİMARİ  VE TARİHİ DEĞERİ BULUNAN KÖPRÜLERİN TADİLAT,  TAMİRAT VE ESASLI ONARIMLARI

             Karayolları güzergahı üzerinde yer alan mimari ve tarihi değeri bulunan köprülerin tadilat tamirat ve onarımına ilişkin 19/4/1996 tarih ve 430 sayılı ilke kararının, Karayolları Genel Müdürlüğünün 23/3/2006 tarih ve 244 sayılı yazısı üzerine yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 

             Kültür varlığı niteliğindeki köprülerimizin yeni yol şebekelerinin dışında kalmaları nedeniyle, zaman içinde kullanımlarını yitirmelerinden dolayı harap oldukları, kullanılanların da genişletme isteğiyle mimarisinin bozuldukları, su borusu geçirmek veya üstlerine gelişigüzel direk dikmek suretiyle tahrip edildiklerinin belirlendiğine,

             Bu nedenle tarihi köprüleri terk etmek, yıkmak, genişletmek, doğalgaz, su borusu, elektrik kablosu gibi yeraltı tesisatı geçirmek, elektrik, aydınlatma ve telefon tesisatı için direk dikmek gibi herhangi fiili bir müdahaleye girişilmemesi gerektiğine,

             Korunması gerekli köprülerin trafik ihtiyaçlarına cevap vermemesi halinde bunların yanından geçirilmesi zorunlu olan yeni karayolu köprülerinin eski köprüye olan uzaklığı ve yerleştirme biçimi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra ilgili koruma bölge kurulundan özel karar talep edilmesinin gerekli olduğuna,

             Günümüzde halen kullanılmakta olan tarihi köprüler ile eski fonksiyonlarını kaybetmiş olmaları dolayısıyla terk edilmiş bulunan köprülerin tadilat, tamirat ve esaslı onarımı yapılırken mimari karakterlerini bozmadan orijinal durumlarının araştırılarak buna uygun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp ilgili koruma bölge kurullarından izin alınması gerektiğine,

             (Değişik; 25/07/2019 tarih ve 1269 nolu ilke kararı)Karayolları Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan tarihi köprülerin korunması tadilat tamirat ve esaslı onarımlarının koruma bölge kurulu kararı alındıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmasının sağlanmasına,

             Diğer kamu kurum ve kuruluşları, valilik ve belediyelerce yapılacak onarım uygulamalarına ilişkin taleplerin Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığı ile koruma bölge kurulu müdürlüklerine iletilmesi gerektiğine,

             Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 430 sayılı ilke kararının iptaline,

             karar verildi.