TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(715 nolu İlke Kararı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(11/06/2006 tarih 26195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

T.C.
 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi:71- 03/05/2006                                                                                Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi    :715-03/05/2006                                                                               Ankara

İLKE KARARI            

             Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 17/12/2003 tarih ve 701 sayılı ilke kararı ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan I., II. ve III. derece arkeolojik sitler için getirilen koşulların, özel çevre koruma bölgeleri dışında kalan alanlarda da uygulanmasına ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

            Özel çevre koruma bölgelerinde yer alan I., II. ve III. derece arkeolojik sitlerdeki uygulamalar için 17/12/2003 tarih ve 701 sayılı ilke kararı ile getirilen koşulların, bu bölgeler dışındaki kıyılarda yer alan ve koruma bölge kurullarınca onaylı koruma amaçlı imar planları bulunan arkeolojik sitlerde de uygulanabileceğine,

             Özel çevre koruma bölgelerinde ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13. maddesinin (c) bendinde belirtilen hizmet noktalarından WC, duş, soyunma kabini, mobil satış üniteleri ile gölgelik ve ahşap iskelenin, korunması gerekli değerin taşıma kapasitesi göz önüne alınarak anılan  Yönetmelikte belirtilen büyüklükleri aşmamak ve aralarında en az 150 m. mesafe olmak kaydıyla, temelsiz, kalıcı olmayan ve yöresel yapı özelliklerini taşıyan, koruma bölge kurulunun uygun göreceği yerde, varsa kazı başkanının görüşleri alınarak hazırlanacak vaziyet planı ve projelerin, koruma bölge kurulunca onaylanması koşuluyla yapılabileceğine,

             karar verildi.