TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(712 nolu Karar) "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" in uygulanmasında ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 

Toplantı No. ve Tarihi: 71        03.05.2006                   Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi   : 712       03.05.2006                  ANKARA

 

KARAR

 

    5226 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesi ile bu madde uyarınca çıkarılan "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" in uygulanmasında ortaya çıkan sorunların Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

    5226 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinde yer alan "...İki yıl içinde koruma amaçlı imar plânı yapılmadığı takdirde, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygulanması, koruma amaçlı imar plânı yapılıncaya kadar durdurulur. Bu iki yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plân yapılamadığı takdirde koruma bölge kurulunca bu süre bir yıl daha uzatılabilir" hükümleri ile Geçici Madde 3 de yer alan "Kanunda belirtilen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihi itibaren bir yıl içinde çıkarılır" hükümleri doğrultusunda bu sürenin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 26.07.2005 tarihinden itibaren geçerli olduğu hususları dikkate alınarak;

  •     Kültürel ve doğal değerlerimizin korunmasının en önemli araçlarından biri olan,koruma amaçlı imar planlarının yapımı için Kanunla verilen süre göz önüne alınarak,konunun İlgili idarelere hatırlatılmasına,

  •     Uygulamada ortaya çıkan sorunlar göz önüne alınarak; "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimine Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" ile ilgili çalışmaların Bakanlıkça planlama yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte gerekli koordinasyon sağlanarak yürütülmesine,

  • 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" kapsamında 18.06.1999 tarih ve 647 sayılı, 19.06.2000 tarih ve 674 sayılı ve 20.07.2001 tarih ve 690 sayılı ilke kararlarının iptaline,

karar verildi.