TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(697 nolu İlke Kararı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 

Toplantı No. ve Tarihi : 66    14.11.2002                                                                                                   Toplantı Yeri
Karar No. Tarihi         : 697   14.11.2002                                                                        ANKARA
 

İLKE KARARI

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandmlması, Bakım ve Onarımlarına ilişkin 5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke karan eki Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi Hazırlama Esaslarına ilişkin uygulamada çıkan sorunlarla ilgili konunun bir komisyonca incelenmesi hususundaki 18.04.2002 gün ve 695 sayılı kararımız gereğince Doç.Dr. Işık Aksulu, Prof.Dr. Özer Erenman, Prof.Dr. Tamer Gök ve Ahmet Tanyolaç'dan oluşan komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu, açıklamalar dinlendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına ilişkin 5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı eki Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projesi Hazırlama Esaslarında belirtilen belgelerin, taşınmaz kültür varlıklarımızın korunması, değerlendirilmesi ve uygulamanın yapılabilmesi için gerekli olan projelerde yer alması gereken asgari belgeler olması nedeniyle söz konusu ilke kararında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığına,

karar verildi.