TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(696 nolu İlke Kararı) Arkeolojik, Doğal, Tarihi Sit Alanları İle Sit Alanları Dışındaki Tescilli Kültür ve Tabiat Varlığı Parsellerinin Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Parsellerde Uygulamaların Denetlenmesi ve İskan İzni

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 

Toplantı No ve Tarihi : 66 14.11.2002                                                                                                                                         Toplantı Yeri
Karar No ve Tarihi : 696 14.11.2002                                                                                                                                            ANKARA

İLKE KARARI

ARKEOLOJİK, DOĞAL, TARİHİ SİT ALANLARI İLE SİT ALANLARI DIŞINDAKİ TESCİLLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI PARSELLERİNİN KORUMA ALANLARINDAKİ TESCİLSİZ PARSELLERDE UYGULAMALARIN DENETLENMESİ VE İSKAN İZNİ

 


Arkeolojik, doğal, tarihi sit alanları ile sit alanları dışındaki tescilli kültür ve tabiat varlığı parsellerin koruma alanlarındaki tescilsiz parsellerde uygulamaların denetlenmesi ve iskan izni konularında mevcut ilke kararlarında açıklayıcı hükümler bulunmaması nedeniyle Koruma Yüksek Kurulu üyelerinden oluşacak bir komisyonca konunun tüm yönleriyle birlikte incelenmesi hususundaki 18.04.2002 gün ve 692 sayılı kararımız gereğince Doç. Dr. Işık Aksulu, Prof. Dr. Özer Erenman, Prof. Dr. Tamer Gök ve Ahmet Tanyolaç’tan oluşan komisyonca hazırlanan rapor okundu, açıklamalar dinlendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanları ile sit alanları dışındaki tescilli yapıların koruma alanlarındaki tescilsiz parsellerde,

Koruma Amaçlı İmar Planı ile Geçici Dönem Yapılanma Koşullarında herhangi bir farklı hüküm bulunmadığı takdirde,

Koruma kurulunca onaylı projesiyle yapılaşma izni alan ve inşaatı biten yapılara, onaylı projesine uygun olduğuna dair fenni mesul ve belediyesinin (veya valilik) teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının koruma kurulu müdürlüğünce incelenerek, müdürlüğün uygun görüşü yazısı doğrultusunda iskan izni verilebileceğine,

Belediyesince (veya valilik) projesi onaylanarak yapılaşma izni alan ve inşaatı biten yeni yapılara ise uygulamanın geçiş dönemi yapılaşma koşullarına, koruma amaçlı imar planına ve projesine uygun olduğuna dair belediyesince (veya valilik) hazırlanacak teknik rapor ve uygulama sonrası fotoğraflarının koruma kurulu müdürlüğüne iletilerek müdürlüğün uygun görüşü yazısı doğrultusunda iskan izni verilebileceğine,

Onaylı projesine geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ve koruma amaçlı imar planına aykırı uygulama yapılmış olması halinde belediyesince (veya valilik) hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların değerlendirilmek üzere koruma kuruluna iletilmesine, inşaat yarım ise koruma kurulu kararı alınmadan inşaata devam edilemeyeceğine, inşaat tamamlanmış ise iskan izni verilemeyeceğine, yapının geleceği ile ilgili kararın koruma kurulunca alınmasına, onaylı projesine, geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ve koruma amaçlı imar planına aykırı uygulamaların sorumluları hakkında İmar Kanunu ile 2863 sayılı Kanunda yer alan yaptırımların uygulanacağına,

 karar verildi.