TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(676 nolu İlke Kararı)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 61 19.6.2000                                                                            Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 676 19.6.2000                                                                             ANKARA

 

İLKE KARARI


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun "Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ile Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları"na ilişkin 5.11.1999 gün ve 661 sayılı ilke kararının (a) maddesinde; "Sit alanlarında, tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan yürürlükteki yasal mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapılarda bakım ve basit onarım izni verilemeyeceği" belirtilmiştir.

Sözkonusu ilke kararının uygulanması sırasında, özellikle eski kent dokularında imar mevzuatından önce yapılmış yapılarla ilgili kullanma izin belgelerinin olmadığı durumla karşılaşılmıştır.

Bu durumdaki yapıların, 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının ilgili belediyesince ve/veya valilikçe belgelenmesi halinde, 661 sayılı ilke kararı kapsamında uygulamanın yapılabileceğine,

 karar verildi.