TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(665 nolu İlke Kararı) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle Koruma Alanları ve Sit Alanları Üzerine Konulacak Hertürlü Işıklı ve Işıksız Tabelalar İle Çevresinde Yapılacak Donanımlar

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 60 5.11.1999                                                         Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 665 5.11.1999                                                            ANKARA

İLKE KARARI

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE KORUMA ALANLARI VE SİT ALANLARI ÜZERİNE KONULACAK HERTÜRLÜ IŞIKLI VE IŞIKSIZ TABELALAR İLE ÇEVRESİNDE YAPILACAK DONANIMLAR

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve sit alanları üzerine konulacak her türlü ışıklı ve ışıksız tabelalar ile çevresinde yapılacak donanımlara ilişkin 12.3.1999 gün ve 638 sayılı ilke kararı, uygulamada çıkan sorunlar ve mevzuatla çelişen hususlar gözönüne alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve her türlü sit alanlarında görüntü kirliliğine yol açan müdahalelerin ortadan kaldırılmasının esas olduğuna, Koruma Kurullarının bu hususu gözönüne alarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmasına ve önlemlerin alınmasına,

12.3.1999 gün ve 638 sayılı ilke kararının iptaline,

karar verildi.