TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(664 nolu İlke Kararı) Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
 

Toplantı No. ve Tarihi : 60 5.11.1999                                                                 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 664 5.11.1999                                                                    ANKARA
 


İLKE KARARI

SİT ALANLARI DIŞINDAKİ ÜZERİNDE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI BULUNAN PARSELLERİN KORUMA ALANI


Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 / 3313 Esas, 1997 / 4875 sayılı kararı doğrultusunda alınan Kurulumuzun 3.12.1998 gün ve 635 sayılı ilke kararı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 28.6.1999 gün ve 1737 sayılı yazısında, Tapu Sicil Tüzüğünün 76 - 84 maddeleri ile Medeni Kanunun 919, 920 ve 921 inci maddelerine göre "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" şerhi bulunan taşınmaz malların bitişiğinde yer alan taşınmaz mal kayıtlarına "eski eser bitişiğidir" şeklinde belirtme yapılmasının mümkün olmadığını belirtildiğinden yeniden düzenlenmiştir.

Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına,

Kurulumuzun 3.12.1998 gün ve 635 sayılı ilke kararının iptaline,

karar verildi.