TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(434 nolu İlke Kararı) Koruma Kurullarına Sunulacak Projelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Hususlar

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 38 19.4.1996                                                     Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 434 19.4.1996                                                       
ANKARA
 

                                                                                                İLKE KARARI

KORUMA KURULLARINA SUNULACAK PROJELERİN HAZIRLANMASINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

3194 sayılı Yasanın 38. maddesi ile Danıştay 6. Daire Başkanlığının 1986 / 228 Esas, 1986 / 420 sayılı kararında belirtildiği üzere, uzmanlık ayrımı konusundaki hüküm doğrultusunda;

Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili hazırlanacak mimari projelerin hazırlanması ve uygulanmasındaki sorumluluğun mimarlarca,

Statik ve tesisat, plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanmasındaki sorumluluğun da mühendislerce,

yerine getirilmesi gerektiğine

 karar verildi.